เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6321104204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จก 65.บธ.บ.4.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65224101 จ่าอากาศเอกพสธร เงสันเทียะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
2 65224102 นางสาวกชพร สุทธกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
3 65224104 นางสาวกรรณิการ์ วินัยรัตนกรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
4 65224106 นางสาวกัญญารัตน์ ขัติฤกษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
5 65224108 นางสาวคำ นายพงษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
6 65224111 นางสาวจันทกานต์ รักถิ่นลำเนาไพรลาออก651/จก 65.บธ.บ.4.01 
7 65224112 นางสาวจิณณ์ณัฐชา สุวรรณศรีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
8 65224117 นางสาวชนากานต์ สิทธิกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
9 65224119 นางสาวชยุดา ลือนามปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
10 65224121 นางสาวฐิติมา สัมพันธ์วนาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
11 65224122 นางสาวฑิมพิกา ใจใหญ่ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
12 65224127 นางสาวณัฐริกา แซ่พ่านปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
13 65224129 นางสาวทักษพร พิมพ์อักษรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
14 65224138 นางสาวนภาพร บูรณศิลปกรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
15 65224139 นางสาวนางนวล ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
16 65224140 นางสาวนาไพร จะทีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
17 65224145 นางสาวธนภัทร สาระศาลินปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
18 65224148 นางสาวรสรินทร์ เตจ๊ะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
19 65224151 นางสาวลักษิกา จิตต์ปราณีชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
20 65224152 นางสาววรรณรัตน์ พึ่งสายปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
21 65224155 นางสาววีนัส หาญพิชิตปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
22 65224156 นางสาวศวิตา หมื่นถาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
23 65224159 นางสาวสโรชา คุณากรโภคินปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
24 65224160 นางสาวสุทธิดา กันทะวงค์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
25 65224161 นางสาวสุธาสินี ขาวงามปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
26 65224163 นางสาวสุภัค ปัญญาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
27 65224166 นางสาวอรวรรณ ขันงามปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
28 65224167 นางสาวอลิสเบส แซมือปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
29 65224169 นางสาวอุ้ม ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
30 65224175 นายเกียรติศักดิ์ ชูทองรัตน์ลาออก651/จก 65.บธ.บ.4.01 
31 65224176 นายจักรพันธ์ หนุนเพ็ชรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
32 65224180 นายชวกร พานิชชอบปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
33 65224187 นายธนวัฒน์ คุณารักษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
34 65224188 นายนพรัตน์ รามเกียรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
35 65224190 นายปฏิภาณ สลีอ่อนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
36 65224195 นายพิสิษฐ์ ถาใจยาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
37 65224196 นายพีรพัฒน์ พวงเพ็ชร์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
38 65224197 นายพุฒิสรรค์ วรกฤตพิพัฒน์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
39 65224204 นายยุรนันท์ ชุมภูปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
40 65224207 นายวรพจน์ สุกิตติกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
41 65224208 นายวัชรวัท พรมตาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
42 65224209 นายวิชญะ เอี่ยมแสงวัฒนาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
43 65224212 นายศราวุธ สุริยบุปผาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
44 65224215 นายสิทธิชัย เซี่ยงเห็นปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
45 65224216 นายสุทธิชัย เจริญชัยพิบูลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
46 65224223 นายเอกณัฎฐ์ อินทรสมบัติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
47 65224502 นางสาวปิยะธิดา แสนหล้าปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
48 65224503 นางสาวผ่องอําไพ คำปวนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
49 65224506 นายวธัญตรี เอกะวันปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
50 65224509 นางสาวบูชู่ เชกองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
51 65224510 นายสหรัฐ คำมาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
52 65224512 นางสาววิภวานี อินถาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
53 65224513 นางสาวกรวรรณ ชื่นผลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
54 65224514 นางสาวนภาดาว ถนอมวรกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
55 65224515 นายธีระพล ขุนหมื่น ลายประดิษฐ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
56 65224516 นายกอนเครือ อุ่นนะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
57 65224517 นางสาวสุภาวดี คำแก้วปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
58 65224518 นายสุรเดช สถิตสถาพรชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
59 65224519 นายสุรชัย หยกพณิชกิจปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
60 65224520 นายพงค์ชัย ญาณฤดีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
61 65224521 นางสาวรุ่งอรุณ รัศมีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
62 65224522 นายพงศา ญาณฤดีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล