เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6322204205901 : การบัญชี
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บช 65.บช.บ.4.02
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65234107 นางสาวกนกพร พงษ์ขาวปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
2 65234112 นางสาวคำซื่อ จองเงินปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
3 65234119 นางสาวจุฑามณี บุญค้ำชูปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
4 65234120 นางสาวเจนจิรา ก๋าคำปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
5 65234125 นางสาวฐิติกานต์ ใจยอดปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
6 65234134 นางสาวปานดาว แซ่หย่างปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
7 65234135 นางสาวปิยวรรณ พระฝ่ายปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
8 65234138 นางสาวพรนภา อารุญปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
9 65234141 นางสาวเพชรรัตน์ พงษ์เทอดศักดิ์ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
10 65234142 นางสาวภาวินี ลุงสามปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
11 65234143 นางสาวมณฑนรรห์ มีคุณปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
12 65234144 นางสาวมณฑรัตน์ ลุงเล็กปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
13 65234147 นางสาววฤดา ขวาเมืองปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
14 65234150 นางสาววิรัญญา ลำไธสงปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
15 65234154 นางสาวสุมณฑา ปัญโญใหญ่ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
16 65234156 นางสาวไอยวรินทร์ นางเมาะปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
17 65234159 นายจตุพล จักขุเรืองปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
18 65234166 นางสาวศุภาพิชญ์ เวนวลปกติ651/บช 65.บช.บ.4.02 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล