เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6322204204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จก 65.บธ.บ.4.03
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65234103 จ่าอากาศตรีองศา ทานะกูลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
2 65234104 นางอาภรณ์ศิริ สมพันธ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
3 65234105 นางสาวกมลวรรณ จินดามณีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
4 65234108 นางสาวกรตชกรณ์ แสนคำลือปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
5 65234110 นางสาวเกวลิน สุนีม่วงสร้อยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
6 65234111 นางสาวแก้วกุลยณัฏฐ์ วิริยาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
7 65234113 นางสาวจันทร์ทิภา จีนะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
8 65234116 นางสาวจิดาภา วรารัตน์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
9 65234117 นางสาวจินดารักษ์ ยศเชียงของปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
10 65234118 นางสาวจิรารักษ์ ธรรมจักร์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
11 65234121 นางสาวโจแอน ฮกซุนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
12 65234122 นางสาวชดาพร ไชยวงศ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
13 65234124 นางสาวชลธิชา ตรีศักดิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
14 65234126 นางสาวณัชชา ทิกำปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
15 65234129 นางสาวณิชาพร แก้วบุญเรืองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
16 65234133 นางสาวธิดา ลุงติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
17 65234136 นางสาวปิยะดา แปงทรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
18 65234137 นางสาวพรทิพย์ คิดชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
19 65234140 นางสาวพิศมัย ปีนจิตรต๊ะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
20 65234148 นางสาววลัยลักษณ์ จินดาหลวงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
21 65234152 นางสาวศศิธร ศรีวิชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
22 65234153 นางสาวสุฑามาศ สถานปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
23 65234157 นายก้องภพ แสงบุญปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
24 65234158 นายงามพล ทองสายปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
25 65234160 นายชวกร กันทาดงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
26 65234163 นายสรวิศ ตั้งมานะกิจปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
27 65234164 นายสุเมธี สุดถนอมปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
28 65234165 นายจายอ่อมเคอแลง ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
29 65234301 นางสาวมิ่นจิ่ง รังสีนวกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
30 65234302 นายณัฐพล แสงสว่างปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
31 65234303 นายวิวัฒน์ พวงเพ็ชร์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
32 65234304 นายวุฒิชัย แซ่เล้าปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
33 65234305 นางสาวกมลทิพย์ อินแสงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
34 65234306 นายอำนาจ ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
35 65234307 นายอภิชาติ เจอภัสสรรุ่งปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
36 65234308 นางสาววลัยกร บุญโนนแต้ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
37 65234310 นางสาวณัฐนันท์ ปานทองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
38 65234311 นายอานนท์ แหลงทุนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.03 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล