เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6170120704920 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บธ.ตล 65.บธ.ม.2.1.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65854301 นางสาวพิมสกาว มั่นขันธ์ปกติ651/บธ.ตล 65.บธ.ม.2.1.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล