เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6120103202200 : คณิตศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
Sec ค 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Principles of Computer Programming
    3(3-0-6)
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
MATH1401 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
    3(3-0-6)
PHYS1104 ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
    3(3-0-6)
PHYS1105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physic 1 Laboratory
    1(0-3-2)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM1102 ความจริงของชีวิต
 Philosophy of Life
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
MATH1101 หลักการคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
    3(3-0-6)
MATH1402 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
    3(3-0-6)
PHYS1103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
    3(2-3-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM1104 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
    3(3-0-6)
CHEM1105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
 General Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
COM 1305 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 Computer Programming
    3(2-2-5)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 Exercise Sciences
    3(3-0-6)
MATH2103 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
 Introduction to Mathematical Logic
    3(3-0-6)
MATH2203 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 Activities for Mathematics Camp
    3(3-0-6)
MATH2401 แคลคูลัส 3
 Calculus 3
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1104 ชีววิทยาทั่วไป
 Generol Biology
    3(3-0-6)
BIO 1105 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 Generol Biology Laboratory
    1(0-3-2)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
MATH2301 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 Linear Algebra 1
    3(3-0-6)
MATH3102 ทฤษฎีเซต
 Set Theory
    3(3-0-6)
STAT3220 ความน่าจะเป็นและสถิติ
 Probability and Statistics
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
MATH3201 ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์
 English for Mathematics
    3(3-0-6)
MATH3301 พีชคณิตนามธรรม 1
 Abstract Algebra 1
    3(3-0-6)
MATH3402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 Ordinary Differential Equations
    3(3-0-6)
MATH3404 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
    3(3-0-6)
MATH3701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
 Program Packing for Mathematics
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
MATH3101 ทฤษฎีจำนวน
 Theory of Number
    3(3-0-6)
MATH3405 ตัวแปรเชิงซ้อน
 Foundation of Geometry
    3(3-0-6)
MATH4401 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
 Introduction to Real Analysis
    3(3-0-6)
MATH4901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
 Seminar in Mathematics
    1(1-0-2)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MATH3401 แคลคูลัสขั้นสูง
 Advanced Calculus
    3(3-0-6)
MATH3502 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
    3(3-0-6)
MATH3604 การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์
 Modeling and Simulation
    3(3-0-6)
MATH3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 Field Experience in Mathematics
    1(0-3-2)
MATH4903 โครงงาน
 Project
    2(90)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MATH4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 Field Experience in Mathematics
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล