เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6120103202280 : ชีววิทยา
ปีที่เข้า 2565
Sec ชว 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1102 ชีววิทยา 1
 Biology 1
    3(2-3-6)
CHEM1102 เคมี 1
 Chemistry 1
    3(2-3-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
    3(3-0-6)
MATH1401 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1103 ชีววิทยา 2
 Biology 2
    3(2-3-6)
CHEM1103 เคมี 2
 Chemistry 2
    3(2-3-6)
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 Exercise Sciences
    3(3-0-6)
MATH1402 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
    3(3-0-6)
PHYS1108 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics
    3(3-0-6)
PHYS1109 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics Laboratory
    1(0-3-2)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 2103 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา
 Biological Systematics
    1(1-0-2)
BIO 2201 พฤกษศาสตร์
 Botany
    3(2-3-6)
BIO 2301 สัตววิทยา
 Zoology
    3(2-3-6)
BIO 2402 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
    3(3-0-6)
BIO 2403 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
    1(0-3-2)
CHEM2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3(3-0-6)
CHEM2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 2101 สรีรวิทยาทั่วไป
 General Physiology
    3(2-3-6)
BIO 2105 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา
 Biotechnique
    3(2-3-6)
BIO 2502 นิเวศวิทยาทั่วไป
 General Ecology
    3(3-0-6)
BIO 2503 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทั่วไป
 General Ecology Laboratory
    1(0-3-2)
CHEM3701 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry
    3(3-0-6)
CHEM3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry Laboratory
    1(0-3-2)
GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
BIO 2102 ชีววิทยาของเซลล์
 Cell Biology
    3(2-3-6)
BIO 3101 พันธุศาสตร์
 Genetics
    3(2-3-6)
BIO 3108 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
 Biosafety
    2(1-3-4)
BIO 4102 ชีววิทยามลพิษ
 Pollution Biology
    3(2-3-6)
BIO 4107 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
 English for Biology
    3(3-0-6)
BIO 4404 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
    3(2-3-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 3104 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 Biodiversity
    3(2-3-6)
BIO 3105 อณูชีววิทยา
 Molecular Biology
    3(2-3-6)
BIO 3106 ชีวสถิติ
 Biostatistics
    3(3-0-6)
BIO 3903 ระเบียบวิธีวิจัย
 
    2(2-0-4)
BIO 4201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Plant Tissue Culture
    3(2-3-6)
BIO 4503 พฤติกรรมสัตว์
 Ethology
    3(2-3-6)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
BIO 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา
 Pre Field experience in Boilogy
    1(0-3-2)
BIO 4103 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
 Introduction to Bioinformatics
    3(2-3-6)
BIO 4104 วิวัฒนาการ
 Evolution
    3(3-0-6)
BIO 4904 โครงการวิจัยทางด้านชีววิทยา
 Biology Research Project
    2(90)
BIO 4905 สัมมนาทางชีววิทยา
 Seminar in Biology
    1(0-3-2)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา
 Field experiences in Biology
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล