เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6120104204665 : การเป็นผู้ประกอบการ
ปีที่เข้า 2565
Sec กก 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
EP 2105 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
    3(3-0-6)
GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Studies
    3(3-0-6)
GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics of Life
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EP 2106 การสร้างธุรกิจใหม่
 New Venture Creation
    3(3-0-6)
EP 2201 ความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการ
 Entrepreneurial Leadership
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principi of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1104 การบัญชีการเงิน
 Financial Accountion
    3(3-0-6)
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
EP 2107 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 Marketing Strategies for Entrepreneurs
    3(3-0-6)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
STAT2404 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
EP 3206 ความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ
 Risk and Business Decision
    3(3-0-6)
EP 3303 ผู้ประกอบการในโลกดิจิทัล
 Entrepreneurs in the Digital World
    3(3-0-6)
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
GSOC2201 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 Thai Society and Sufficiency Economy Philosophy
    3(3-0-6)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
BCOM1601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Principles of Business Information Systems
    3(3-0-6)
EP 2103 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 Financial Management for Entrepreneurship
    3(3-0-6)
EP 3201 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 Creativity and Innovation
    3(3-0-6)
EP 3205 การประกอบการธุรกิจชุมชน
 Community Business Operations
    3(3-0-6)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
EP 3102 การจัดการธุรกิจครอบครัว
 Family Business Management
    3(3-0-6)
EP 3103 การประกอบการธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
 Tourism Service Business Operation
    3(3-0-6)
EP 3304 การวางแผนธุรกิจ
 Business Planning
    3(3-0-6)
EP 4901 วิธีวิจัยเพื่อการประกอบการ
 Research Methodology on Entrepreneurship
    3(3-0-6)
LA 1604 กฏหมายธุรกิจ
 Business Law
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EP 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
 Preparation for Professional Experience in Entrepreneurship
    1(0-3-2)
EP 4903 โครงงานการเป็นผู้ประกอบการ
 Special Project in Entrepreneurship
    3(250)
EP 4904 สัมมนาและหัวข้อพิเศษทางการประกอบการ
 SEminar and Special Topics in Entrepreneurship
    3(3-0-6)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EP 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
 Preparation for Professional Experiencein Entrepreneurship
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล