เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้า 2565
Sec วค 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1308 หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Principles of Computer Design and Programming
    3(2-2-5)
COM 1505 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Information Technology
    3(3-0-6)
COM 2202 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1305 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 Computer Programming
    3(2-2-5)
COM 1601 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structures
    3(3-0-6)
COM 1602 ระบบฐานข้อมูล 1
 Database System 1
    3(2-2-5)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 2305 การเขียนโปรแกรมเว็บ
 Web Programming
    3(2-2-5)
COM 2701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
 Computer Systems and Architecture
    3(3-0-6)
COM 3501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
    3(3-0-6)
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
MATH1401 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 2303 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
 Analysis and Design of Algorithms
    3(3-0-6)
COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Analysis and Design
    3(3-0-6)
COM 2702 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 Data Communication and Networks
    3(3-0-6)
COM 3401 ระบบปฏิบัติการ
 Operating System
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
MATH3404 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Programming
    3(2-2-5)
COM 3410 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
 Fundamentals of Data Science
    3(2-2-5)
COM 3503 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
    3(3-0-6)
COM 3705 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 Internet of Things
    3(2-2-5)
COM 3906 การสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
    3(3-0-6)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3218 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Research Methodology in Computer Science
    3(2-2-5)
COM 3414 ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 Computer and Network Security
    3(2-2-5)
COM 3504 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interactions
    3(3-0-6)
COM 3604 เหมืองข้อมูล
 Data Mining
    3(2-2-5)
COM 4304 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Application Development
    3(2-2-5)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
 Preparation for Field Experience in Computer Science
    1(0-3-2)
COM 4401 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
    3(3-0-6)
COM 4904 การศึกษาอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Independent Study in Computer Science
    3(270)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
 Field Experience in Computer Science
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล