เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่เข้า 2565
Sec ทส 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1106 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Principles of Information Technology
    3(2-2-5)
COM 1306 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
 Algorithms and Programming
    3(2-2-5)
COM 1505 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Information Technology
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1204 เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Multimedia Technology for Information Technology
    3(2-2-5)
COM 1601 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structures
    3(3-0-6)
COM 2602 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 2604 การบริหารฐานข้อมูลและสารสนเทศ
 Database and Information Administration
    3(2-2-5)
COM 2702 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 Data Communication and Networks
    3(3-0-6)
COM 3501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 2207 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
 Information System Development for Business
    3(2-2-5)
COM 2304 พื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาเว็บ
 Basics of Web Design and Development
    3(2-2-5)
COM 2403 การบริการบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 Services on Network Operating Systems
    3(2-2-5)
COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Analysis and Design
    3(3-0-6)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 3111 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
    3(3-0-6)
COM 3217 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 Decision Support Systems
    3(2-2-5)
COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Programming
    3(2-2-5)
COM 3303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 Web Application Development
    3(2-2-5)
COM 3707 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 Computer and Maintanance
    3(2-2-5)
COM 3905 การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
    3(3-0-6)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3101 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Strategic Information System
    3(3-0-6)
COM 3216 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Research Methodology in Information Technology
    3(2-2-5)
COM 3308 การเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Application Programing for Mobile Devices
    3(2-2-5)
COM 3413 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 Modern Information Technology
    3(3-0-6)
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 3802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Field Experience in Information Tecnology
    1(0-3-2)
COM 4106 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management in Information Technology
    3(3-0-6)
COM 4109 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence Systems
    3(2-2-5)
COM 4209 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
 Information Technology for Logistics Management
    3(2-2-5)
COM 4411 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information System Security and Information Technology Laws
    3(2-2-5)
COM 4905 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Independent Study in Information Technology
    3(270)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Field Experience in Information Technology
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล