เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้า 2565
Sec วส 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1104 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3(3-0-6)
BIO 1105 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
    1(0-3-2)
CHEM1102 เคมี 1
 Chemistry 1
    3(2-3-6)
ENV 1201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 Introduction to Environmental Science
    3(2-3-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
MATH1201 คณิตศาสตร์ 1
 Mathematics 1
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM1103 เคมี 2
 Chemistry 2
    3(2-3-6)
ENV 1501 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Conservation and Management of Natural Resource and Environment
    3(2-3-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
MATH1202 คณิตศาสตร์ 2
 Mathematics 2
    3(3-0-6)
PHYS1108 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics
    3(3-0-6)
PHYS1109 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics Laboratory
    1(0-3-2)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 2501 นิเวศวิทยา
 Ecology
    3(2-3-6)
ENV 2101 เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Analytical Chemistry
    3(3-0-6)
ENV 2102 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Analytical Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
ENV 2201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
    3(2-3-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENV 2105 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Biochemistry
    3(3-0-6)
ENV 2106 ปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Biochemistry Laboratory
    1(0-3-2)
ENV 2202 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Water Quality Analysis
    3(2-3-6)
ENV 2501 นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 Policy and Environmental Law
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENV 2103 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Organic Chemistry
    3(3-0-6)
ENV 2104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Organic Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
ENV 3201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 English for Environmental Science
    3(3-0-6)
ENV 3301 เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 Solid and Hazardous Waste Treatment Technologies
    3(2-3-6)
ENV 3401 เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
 Water Supply Treatment Technologies
    3(2-3-6)
GEO 3603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information Systems for Environmental Management
    3(2-2-5)
STAT2107 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Statistical Analysis for Environmental Science
    3(2-2-5)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENV 3302 เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำ
 Water Pollution Treatment Technologies
    3(2-3-6)
ENV 3303 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 Air Noise and Vibration Pollution Control Technologies
    3(2-3-6)
ENV 3402 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 Environmental Remediation Technologies
    3(2-3-6)
ENV 3501 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอุตสาหกรรม
 Environmental Management System for Industry
    3(3-0-6)
ENV 3503 ความปลอดภัยงานอุตสาหกรรมและโรงงาน
 Industrial and Factory Safety
    3(3-0-6)
ENV 3901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environmental Science
    1(0-3-2)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM4201 ระบบคุณภาพ และการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 Laboratory Quality System and Competence of Testing and Calibration
    2(2-0-4)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
ENV 3504 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
 Sustainable Management for Community Environment
    3(2-3-6)
ENV 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Preparation for Field Experience in Environmental Science
    1(0-3-2)
ENV 4501 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
    3(2-3-6)
ENV 4901 โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Research Project in Environmental Science
    3(270)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENV 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Field Experience in Environmental Science
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล