เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
Sec นท 65.นศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 1101 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communication Arts
    3(3-0-6)
CA 1103 หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
 Principles of Broadcasting
    3(3-0-6)
CA 1108 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 1105 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว
 Principles of News Reporting
    3(3-0-6)
CA 1106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Personality Development for Communication Arts
    3(3-0-6)
CA 1107 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Language Use for Communication Arts
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 2201 สื่อใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์
 New Media for Communication Arts
    3(3-0-6)
CA 2208 การสร้างสรรค์บทและการเล่าเรื่อง
 Creative Script Writing and Storytelling
    3(3-0-6)
CA 2402 หลักและศิลปะการถ่ายภาพ
 Principles and Art of Photography
    3(2-2-5)
CA 2403 ศิลปะการพูดและเทคนิคการนำเสนอ
 Rhetoric and Presentation Techniques
    3(2-2-5)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CA 2202 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 Intercultural Communication
    3(3-0-6)
CA 2205 การสร้างสรรค์บทโฆษณา
 Creative Copy Writing
    3(3-0-6)
CA 2206 การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องแบบบูรณาการข้ามสื่อ
 Trans-Media Visual Creation for Storytelling
    3(3-0-6)
CA 2404 โปรแกรมสำหรับการกระจายเสียงดิจิทัลและการแพร่ภาพดิจิทัล
 Applications for Audio and Audio-visual Digital Broadcasting
    3(2-2-5)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CA 3304 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Current Affairs Analysis for Communication
    3(3-0-6)
CA 3305 การวิเคราะห์สื่อและรู้เท่าทันสื่อ
 Media Analysis and Media Literacy
    3(3-0-6)
CA 3407 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 Media Creation and Production for Advertising and Public Relations
    3(2-2-5)
CA 3408 การผลิตรายการสำหรับการกระจายเสียงดิจิทัลและการแพร่ภาพดิจิทัล
 Program Production for Digital Broadcasting
    3(2-2-5)
CA 4203 สื่อมวลชนและชุมชมสัมพันธ์
 Press and Community Relations
    3(3-0-6)
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 3201 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
 English for Communication Arts
    3(3-0-6)
CA 3206 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารองค์กร
 Special Events For Corporate Communication
    3(3-0-6)
CA 3401 การผลิตสื่อเพื่อชุมชน
 Media Production for Community
    3(2-2-5)
CA 3406 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Communication for Rural Development
    3(2-2-5)
CA 3409 การวางแผนรณรงค์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 Campaign Planning in Advertising and Public Relations
    3(2-2-5)
CA 3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Communication Arts
    1(0-3-2)
CA 4101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Mass Communication Laws and Ethics
    3(3-0-6)
CA 4404 การผลิตข่าวหลอมรวม
 Convergence News Production
    3(2-2-5)
CA 4901 การสัมมนานิเทศศาสตร์
 Seminar in Communication Arts
    3(3-0-6)
COOP3801 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
    1(0-3-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Field Experience in Communication Arts
    6(560)
COOP4801 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
    6(560)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล