เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปีที่เข้า 2565
Sec บม 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Documents
    3(2-2-5)
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
HRM 1103 การจัดบุคคลเข้าทำงาน
 Staffing Organization
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
HRM 2103 พฤติกรรมองค์การ
 Organization Behavior
    3(3-0-6)
LA 1401 กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
    3(3-0-6)
STAT2105 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1105 การบัญชีเบื้องต้นและภาษีอากร
 Principles of Accounting and Taxation
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
HRM 2204 การสื่อสารองค์การ
 Corporate Communication
    3(3-0-6)
HRM 3207 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Psychology in Human Resource Management
    3(3-0-6)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
HRM 3101 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 Performance Management
    3(3-0-6)
HRM 3206 การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Learning and Human Resource Development
    3(3-0-6)
HRM 3208 เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Digital Technology in Human Resource Management
    3(3-0-6)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
HRM 3102 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
 Compensation and Benefits Management
    3(3-0-6)
HRM 3103 การบริหารพนักงานสัมพันธ์
 Employee Relation Management
    3(3-0-6)
HRM 3209 การบริหารแรงงานข้ามชาติ
 Migrant Labor Management
    3(3-0-6)
HRM 3210 การบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการพัฒนาอาชีพ
 Talent Management and Career Development
    3(3-0-6)
HRM 3211 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 Community and Human Resource Development
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
HRM 3105 กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Laws for Human Resource Management
    3(3-0-6)
HRM 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Preparation for Field Experience in Human Resource Management
    1(0-3-2)
HRM 4301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Strategic Human Resource Management
    3(3-0-6)
HRM 4901 การวิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Research in Human Resource Management
    3(2-2-5)
HRM 4902 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Seminar in Human Resource Management
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
HRM 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Field Experience in Human Resource Management
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล