เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203660 : ภาษาจีน
ปีที่เข้า 2565
Sec จ 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 1101 ภาษาจีนระดับต้น 1
 Basic Chinese 1
    3(3-0-6)
CN 1103 สัทศาสตร์ภาษาจีน
 Chinese Phonetics
    3(3-0-6)
CN 1201 การฟังและการพูดภาษาจีน
 Chinese Listening and Speaking
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 1102 ภาษาจีนระดับต้น 2
 Basic Chinese 2
    3(3-0-6)
CN 1202 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
 Chinese Conversation in life
    3(3-0-6)
CN 1301 การอ่านภาษาจีน 1
 chinese Reading
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 1302 การอ่านภาษาจีน 2
 Chinese Reading 2
    3(3-0-6)
CN 2101 ภาษาจีนระดับต้น 3
 Basic Chinese 3
    3(3-0-6)
CN 2201 ภาษาจีนสำหรับสื่อดิจิทัล
 Chinese For Digital Media
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 2102 ภาษาจีนระดับกลาง 1
 Intermediate Chinese 1
    3(3-0-6)
CN 2103 ไวยากรณ์จีนสมัยปัจจุบัน
 Modern Chinese Grammar
    3(3-0-6)
CN 2401 การเขียนภาษาจีน
 Chinese Writing
    3(3-0-6)
CN 2501 วัฒนธรรมจีน
 Chinese Culture
    3(3-0-6)
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CN 2503 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
 Evolution of Chinese Characters
    3(3-0-6)
CN 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 2
 Intermediate Chinese 2
    3(3-0-6)
CN 3301 การอ่านภาษาจีนในสื่อออนไลน์
 Online Chinese Reading
    3(3-0-6)
CN 3601 การแปลภาษาจีน 1
 Chinese Translation 1
    3(3-0-6)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CN 3102 ภาษาจีนระดับสูง
 Advanced Chinese
    3(3-0-6)
CN 3501 จีนปริทัศน์
 China Review
    3(3-0-6)
CN 3602 การแปลภาษาจีน 2
 Chinese Translation 2
    3(3-0-6)
CN 3703 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 
    3(3-0-6)
CN 3704 ภาษาจีนเพื่อการบริการโรงแรม
 
    3(3-0-6)
CN 3705 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน
 
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
 Preparation for Professional Experiencein Chinese
    1(0-3-2)
CN 4301 ประวัติศาสตร์จีน
 Chinese History
    3(3-0-6)
CN 4302 ภาษาจีนโบราณ
 Clasical Chinese
    3(3-0-6)
CN 4401 การเขียนรายงานภาษาจีน
 
    3(3-0-6)
CN 4501 ปริทัศน์วรรณคดีจีน
 Chinese Literature Review
    3(3-0-6)
CN 4701 ภาษาจีนธุรกิจ
 
    3(3-0-6)
CN 4702 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
 
    3(3-0-6)
CN 4901 สัมมนาจีนศึกษา
 Seminar Chinese
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CN 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
 Field Experience in Chinese
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล