เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102206061 : นิติศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
Sec นต 65.น.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
LA 1001 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
 Civil Law : General Principles
    2(2-0-4)
LA 1002 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Judicial Process and Law in Daily Life
    3(3-0-6)
LA 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 Introduction to Law
    3(3-0-6)
LA 1301 หลักกฎหมายมหาชน
 Principles of Public Law
    2(2-0-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
LA 1101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 Juristic Acts and Contracts Law
    3(3-0-6)
LA 1102 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 Property Law
    3(3-0-6)
LA 1201 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
 Criminal Law 1 : General Principles
    3(3-0-6)
LA 2001 การใช้ การตีความกฎหมายและการให้เหตุผลทางกฎหมาย
 Application Interpretation of Laws and Legal Reasoning
    2(2-0-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
LA 2101 กฎหมายลักษณะหนี้
 Obligations Law
    3(3-0-6)
LA 2102 กฎหมายลักษณะละเมิด
 Tort Law
    3(3-0-6)
LA 2201 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1
 Criminal Law 2 : offences 1
    2(2-0-4)
LA 2401 เอกเทศสัญญา 1
 Specific Contracts 1
    3(3-0-6)
LA 2701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
 English for Lawyers 1
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
LA 2103 กฎหมายลักษณะครอบครัว
 Family Law
    2(2-0-4)
LA 2202 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิด 2
 Criminal Law 3 : Offences 2
    2(2-0-4)
LA 2301 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 Constitutional Law
    3(3-0-6)
LA 2402 เอกเทศสัญญา 2
 Specific Contracts 2
    3(3-0-6)
LA 2403 เอกเทศสัญญา 3
 Specific Contracts 3
    2(2-0-4)
LA 2702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
 English for Lawyers 2
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA 3101 กฎหมายลักษณะมรดก
 Succession Law
    3(3-0-6)
LA 3401 เอกเทศสัญญา 4
 Specific Contracts 4
    2(2-0-4)
LA 3402 กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ
 Business Organizations Law
    2(2-0-4)
LA 3404 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 Consumer Protection Law and Procedure for Consumer Cases
    2(2-0-4)
LA 3501 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 Court System and Constrtution of Courts of Justice
    2(2-0-4)
LA 3502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 Civil Procedure Law 1
    3(3-0-6)
LA 3503 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 Criminal Procedure Law 1
    2(2-0-4)
LA 3701 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 Intellectual Property Law
    2(2-0-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA 3301 กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
    3(3-0-6)
LA 3403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 International Trade Law
    2(2-0-4)
LA 3504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 Civil Procedure Law 2
    2(2-0-4)
LA 3505 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 Criminal Procedure Law 2
    2(2-0-4)
LA 3601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 Private International Law
    2(2-0-4)
LA 3602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 Public International Law
    3(3-0-6)
LA 4401 กฎหมายล้มละลาย
 Bankruptcy Law
    2(2-0-4)
LA 4902 สัมมนากฎหมาย
 Law Seminars
    3(2-2-5)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย
 Preparation for Field Experience in LawProfession
    1(0-3-2)
LA 4001 การว่าความและหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพกฎหมาย
 Conduction of Cases and Legal Professional Ethics
    2(2-0-4)
LA 4402 กฎหมายภาษีอากร
 Tax Law
    2(2-0-4)
LA 4501 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 Administrative Court and Procedures
    3(3-0-6)
LA 4502 กฎหมายลักษณะพยาน
 Evidence Law
    3(3-0-6)
LA 4701 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
 Human Rights Moral Ethics and Good Governance
    3(3-0-6)
LA 4702 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
 Labor Law and Procedure of Labor Court
    2(2-0-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย
 Field Experience in Law Profession
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล