เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104205901 : การบัญชี
ปีที่เข้า 2565
Sec บช 65.บช.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1107 หลักการบัญชีขั้นต้น
 Fundamental Accounting
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
LA 1402 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 Business and Commercial law
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1106 การบัญชีขั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
    3(3-0-6)
ACC 1201 การบริหารการเงินและการลงทุน
 Financial and Investment Management
    3(3-0-6)
ECON1104 หลักเศรษฐศาสตร์
 
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
    3(3-0-6)
ACC 2201 การภาษีอากร 1
 
    3(3-0-6)
DIGI1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Documents
    3(2-2-5)
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 2103 การบัญชีต้นทุน 1
 Cost Accounting
    3(3-0-6)
ACC 2301 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 Control and Internal Audit
    3(3-0-6)
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
STAT2105 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 3104 การบัญชีขั้นสูง 1
 Advanced Accounting 1
    3(3-0-6)
ACC 3106 การบัญชีต้นทุน 2
 Cost Accounting 2
    3(3-0-6)
ACC 3302 การสอบบัญชี
 Auditing
    3(3-0-6)
ACC 3401 การภาษีอากร 2
 Taxation 2
    3(3-0-6)
ACC 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Information Systems
    3(2-2-5)
MGT 2110 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
 Modern Management and Leadership
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ACC 3105 การบัญชีขั้นสูง 2
 Advanced Accounting 2
    3(3-0-6)
ACC 3206 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
 Financial Reporting and Analysis
    3(3-0-6)
ACC 3303 การจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
 Audit Working Paper
    3(2-2-5)
ACC 3502 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 Accounting Software Packages
    3(2-2-5)
ECON3307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ACC 4105 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Public Sector Accounting
    3(3-0-6)
ACC 4308 การสอบบัญชีขั้นสูง
 Adeanced Auditing
    3(3-0-6)
ACC 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
 Preparation for Field Experience in Accounting
    1(0-3-2)
ACC 4907 สัมมนาการบัญชี
 Seminar in Accounting
    3(2-2-5)
ACC 4909 การวิจัยทางการบัญชี
 Accounting Research
    3(3-0-6)
COOP3801 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
    1(0-3-2)
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
 Field Experience in Accounting
    6(560)
COOP4801 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
    6(560)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล