เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202742 : สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec สปว 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
MATH1401 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
    3(3-0-6)
STAT1103 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
 Statistical Analysis 1
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DS 1101 พื้นฐานวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
 Fundamental of Statistical Data Science
    3(2-2-5)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
MATH1402 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
    3(3-0-6)
STAT2101 ความน่าจะเป็น
 Probability
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1306 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
 Algorithms and Programming
    3(2-2-5)
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
MATH2301 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 Linear Algebra 1
    3(3-0-6)
STAT1104 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
 Statistical Analysis 2
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1602 ระบบฐานข้อมูล 1
 Database System 1
    3(2-2-5)
DS 2401 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Programming for Data Science
    3(1-4-4)
DS 2701 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงค้นหา
 Exploratory Data Analysis
    3(2-2-5)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
STAT2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Statistics
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3412 การจัดดำเนินการข้อมูลสำหรับด้านวิทยาการข้อมูล
 Data Manipulation for Data Science
    3(2-2-5)
DS 3602 การเล่าเรื่องจากข้อมูล
 Storytelling Through Data
    3(2-2-5)
STAT3302 การวิเคราะห์การถดถอย
 Regression Analysis
    3(2-2-5)
STAT3502 การวิจัยดำเนินงาน
 Operations Research
    3(2-2-5)
STAT3601 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 1
 Multivariate Analysis 1
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
DS 3401 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ
 Statistical Data Mining Techniques
    3(2-2-5)
DS 3402 การจำลองเชิงสถิติ
 Statistical Simulation
    3(2-2-5)
DS 3901 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
 Seminar in Statistical Data Science
    1(1-0-2)
ECON3403 เศรษฐศาสตร์การลงทุน
 Investment Economics
    3(3-0-6)
STAT3207 วิธีวิทยาการวิจัย
 Research Methodology
    3(2-2-5)
STAT3602 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 2
 Multivariate Analysis 2
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 4401 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
    3(3-0-6)
DS 3601 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 Big Data Analysis
    3(2-2-5)
DS 4301 การสร้างตัวแบบเชิงทำนาย
 Predictive Modelling
    3(2-2-5)
DS 4601 วิทยาการข้อมูลขั้นสูง
 Advanced Data Science
    3(2-2-5)
DS 4901 โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
 Research Project in Statistical Data Science
    3(270)
STAT4803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
 Preparation for Professional Experiencein Applied Statistics
    1(0-3-2)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
STAT4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
 Field Experience in Applied Statistics
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล