เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีที่เข้า 2565
Sec อชภ 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
    3(2-3-6)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
    3(2-3-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
MATH1405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
 Calculus and Analytic Geometry
    3(3-0-6)
OHS 1201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
 Basic Occupational Health and Safety
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
OHS 1101 กายวิภาคศาสตร์
 Anatomy
    3(3-0-6)
OHS 1102 สรีรวิทยา และสรีรวิทยาในการทำงาน
 Physiology and Work Physiology
    3(3-0-6)
OHS 1103 จุลชีววิทยาสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Microbiology for Occupational Health and Safety
    3(2-3-6)
PHYS1115 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 Fundamental Physics for Health Science
    3(2-3-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1304 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 
    3(3-0-6)
OHS 1104 ชีวเคมีทางสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Biochemistry for Occupational Health and Safety
    3(2-3-6)
OHS 1105 เคมีอินทรีย์สำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Organic Chemistry for Occupational Health and Safety
    3(2-3-6)
OHS 1202 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
 Occupational Toxicology
    3(3-0-6)
OHS 2102 การปฐมพยาบาลและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ
 First Aid and Health Emergency Management
    3(2-3-5)
OHS 2106 กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 Public Health Law and Professional Code of Ethics
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
OHS 2101 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 Basic Environmental Health
    3(2-2-5)
OHS 2103 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัย
 Health Behaviors and Safety Behaviors
    3(3-0-6)
OHS 2104 ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย
 Occupational Epidemiology
    3(3-0-6)
OHS 2105 การบริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ
 Health Resource Management
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
OHS 3101 หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
 Principles of Occupational Disease Prevention and Control
    3(3-0-6)
OHS 3201 อาชีวเวชศาสตร์
 Occupational Health Medicine
    3(3-0-6)
OHS 3202 การยศาสตร์
 Ergonomics
    3(3-0-6)
OHS 3301 การป้องกัน ควบคุมอัคคีภัย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
 Fire Prevention and Control and Emergency Response
    3(2-2-5)
OHS 3302 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
 Industrial Production Process and Hazards
    2(2-0-4)
OHS 3401 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย
 Basic Engineering for Occupational Health
    3(3-0-6)
OHS 3402 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรมและการควบคุมมลพิษ
 Industrial Ventilation and Pollution Control
    2(1-2-3)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
OHS 3303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Management in Occupational Health and Safety
    2(2-0-4)
OHS 3403 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Engineering
    3(3-0-6)
OHS 3501 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Hygiene
    3(3-0-6)
OHS 3502 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Hygiene Sampling and Analysis
    3(2-2-5)
OHS 3503 ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Hygiene Practice
    2(0-6-0)
OHS 3601 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยแรงงาน และสิ่งแวดล้อม
 Laws in Occupational Health Labor Safety and Environment
    3(3-0-6)
OHS 3901 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Research Methodology and Biostatistics in Occupational Health and Safety
    3(2-2-5)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
OHS 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Preparation for Field Experience in Occupational Health and Safety
    1(0-3-2)
OHS 3802 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Professional Practice in Occupational Health and Safety
    3(280)
OHS 4301 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Risk Assessment
    3(3-0-6)
OHS 4601 มาตรฐานระดับชาติและสากลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 National and International Standards in Occupational Health and Safety
    2(2-0-4)
OHS 4703 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial work
    3(3-0-6)
OHS 4901 โครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Research Projects in Occupational Health and Safety
    1(60)
OHS 4902 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Seminar in Occupational Health and Safety
    1(0-3-2)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OHS 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Field Experience of Occupational Health and Safety
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล