เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6120102203681 : ภาษาเกาหลี
ปีที่เข้า 2565
Sec ภก 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Studies
    3(3-0-6)
GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
    3(3-0-6)
GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
    3(3-0-6)
KOR 1101 ภาษาเกาหลี 1
 Korean 1
    3(3-0-6)
KOR 1201 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 1
 Korean Listening-Speaking 1
    3(3-0-6)
KOR 1501 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
 Korean Society and Culture
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics of Life
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
KOR 1102 ภาษาเกาหลี 2
 Korean 2
    3(3-0-6)
KOR 1109 การออกเสียงภาษาเกาหลี
 Korean Pronunciation
    3(3-0-6)
KOR 1202 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 2
 Korean Listening-Speaking 2
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
KOR 2103 ภาษาเกาหลี 3
 Korean 3
    3(3-0-6)
KOR 2203 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 3
 Korean Listening-Speaking 3
    3(3-0-6)
KOR 2301 การอ่านภาษาเกาหลี 1
 Korean Reading 1
    3(3-0-6)
KOR 2401 การเขียนภาษาเกาหลี 1
 Korean Writing 1
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSOC1104 วิถีโลก
 Global Society and Living
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
KOR 2104 ภาษาเกาหลี 4
 Korean 4
    3(3-0-6)
KOR 2204 การฟัง-การพูดภาษาเกาหลี 4
 Korean Listening-Speaking 4
    3(3-0-6)
KOR 2302 การอ่านภาษาเกาหลี 2
 Korean Reading 2
    3(3-0-6)
KOR 2402 การเขียนภาษาเกาหลี 2
 Korean Writing 2
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
KOR 3105 ภาษาเกาหลี 5
 Korean 5
    3(3-0-6)
KOR 3107 โครงสร้างภาษาเกาหลี
 Korean Structure
    3(3-0-6)
KOR 3303 การอ่านภาษาเกาหลี 3
 Korean Reading 3
    3(3-0-6)
KOR 3403 การเขียนภาษาเกาหลี 3
 Korean Writing 3
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
KOR 3106 ภาษาเกาหลี 6
 Korean 6
    3(3-0-6)
KOR 3601 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
 Korean for Tourism 1
    3(3-0-6)
KOR 3603 ภาษาเกาหลีธุรกิจ 1
 Business Korean 1
    3(3-0-6)
KOR 3605 การแปลภาษาเกาหลี 1
 Korean Translation 1
    3(3-0-6)
KOR 4506 นิทานพื้นบ้านและสุภาษิตเกาหลี
 
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KOR 3602 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
 Korean for Tourism 2
    3(3-0-6)
KOR 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาเกาหลี
 Preparation for Professional Experience in Korean
    1(0-3-2)
KOR 4108 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
 Korean Grammar
    3(3-0-6)
KOR 4304 การอ่านภาษาเกาหลีเชิงวิชาการ
 Korean Writing for Academic Purposes
    3(3-0-6)
KOR 4611 การล่ามภาษาเกาหลี 1
 Korean Interpretation 1
    3(3-0-6)
KOR 4903 สัมมนาเกาหลีศึกษา
 Seminar in Korean Studies
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KOR 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาเกาหลี
 Field Experience in Korean
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล