เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6420102212821 : ศิลปะและการออกแบบ
ปีที่เข้า 2565
Sec ศอ 65.ศป.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD1101 องค์ประกอบศิลป์
 Composition
    3(2-2-5)
ARTD1102 การวาดเส้น
 Drawing
    3(2-2-5)
ARTD1301 การเขียนแบบ
 Drafting
    3(2-2-5)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD1103 ศิลปะไทย
 Thai Arts
    3(2-2-5)
ARTD1201 จิตรกรรม
 Painting
    3(2-2-5)
ARTD1302 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 Product Design
    3(2-2-5)
ARTD2203 ภาพพิมพ์
 Printmaking
    3(2-2-5)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD1106 ประวัติศาสตร์ศิลป์
 History of Arts
    3(2-2-5)
ARTD2201 ประติมากรรม
 Sculpture
    3(2-2-5)
ARTD2202 ศิลปะไทยประยุกต์
 Applied Thai Arts
    3(2-2-5)
ARTD2301 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
 Basic Computer Graphics
    3(2-2-5)
ARTD2304 วัสดุและการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
 Materials and Design in Creative Media
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD2103 สุนทรียศาสตร์
 Aesthetics
    3(2-2-5)
ARTD2204 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
 Creative Printmaking
    3(2-2-5)
ARTD2302 การถ่ายภาพดิจิตอล
 Digital Photography
    3(2-2-5)
ARTD2303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสองมิติ
 Computre Graphics for Two-Dimensional Design
    3(2-2-5)
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD3101 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
 Psychology in Arts and Design
    3(2-2-5)
ARTD3208 ศิลปะสามมิติประยุกต์
 Applied Three-Dimensional Arts
    3(2-2-5)
ARTD3301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 Printed Media Design
    3(2-2-5)
ARTD3311 การผลิตวีดิทัศน์
 Video Production
    3(2-2-5)
ARTD3313 การเขียนภาพประกอบ
 Drawing and Illustration
    3(2-2-5)
ARTD3316 การถ่ายภาพสร้างสรรค์
 Creative Photography
    3(2-2-5)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD3207 จิตรกรรมสร้างสรรค์
 Creative Painting
    3(2-2-5)
ARTD3302 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
 Contemporary Product Development and Design
    3(2-2-5)
ARTD3310 การสร้างสื่อศิลปะเพื่อการโฆษณา
 Creation of Media Arts for Advertisement
    3(2-2-5)
ARTD3314 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสามมิติ
 Computer Graphic for Three-Dimensional Design
    3(2-2-5)
ARTD3318 การออกแบบเทคนิคภาพพิเศษ
 Visual Effects Design
    3(2-2-5)
ARTD3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
 Preparation for Field Experience in Arts and Design
    1(0-3-2)
ARTD3901 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะและการออกแบบ
 Research Methodology in Arts and Design
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
 Field Experience in Arts and Design
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ARTD3312 ศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย
 Contemporary Art and Design
    3(2-2-5)
ARTD3317 ศิลปะการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 Art for Display and Exhibition
    3(2-2-5)
ARTD4901 ศิลปนิพนธ์
 Arts Thesis
    4(360)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล