เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6420102212329 : ดนตรีสากล
ปีที่เข้า 2565
Sec ดนส 65.ศป.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
WMS 1101 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น
 Introduction to Lanna Music
    2(2-0-4)
WMS 1102 ทักษะการอ่านและเขียนโน้ตเบื้องต้น
 Introduction to Sight Reading and Note Writing
    1(0-2-3)
WMS 1301 กีตาร์คลาสสิก 1
 Classical Guitar 1
    2(0-4-2)
WMS 1307 กีตาร์ประชานิยม 1
 Popular Guitar 1
    2(0-4-2)
WMS 1313 เครื่องลมไม้ 1
 Woodwind Instrument 1
    2(0-4-2)
WMS 1319 เครื่องลมทองเหลือง 1
 Brass Instrument 1
    2(0-4-2)
WMS 1325 เปียโน 1
 Piano 1
    2(0-4-2)
WMS 1331 กลองชุด 1
 Drum Set 1
    2(0-4-2)
WMS 1337 กีตาร์เบส 1
 Bass Guitar 1
    2(0-4-2)
WMS 1343 ขับร้อง 1
 Voice 1
    2(0-4-2)
WMS 1349 เครื่องสาย 1
 String Instrument 1
    2(0-4-2)
WMS 1401 ขับร้องประสานเสียง 1
 Choir 1
    1(0-2-3)
WMS 1501 ดนตรีวิจักษ์
 Music Appreciation
    3(3-0-6)
รวม  16  รายวิชา  ทั้งหมด  34  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1304 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 Preventing and Resisting Corruption
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
WMS 1103 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
 Fundamental of Western Music Theory
    3(3-0-6)
WMS 1302 กีตาร์คลาสสิก 2
 Classical Guitar 2
    2(0-4-2)
WMS 1308 กีตาร์ประชานิยม 2
 Popular Guitar 2
    2(0-4-2)
WMS 1314 เครื่องลมไม้ 2
 Woodwind Instrument 2
    2(0-4-2)
WMS 1320 เครื่องลมทองเหลือง 2
 Brass Instrument 2
    2(0-4-2)
WMS 1326 เปียโน 2
 Piano 2
    2(0-4-2)
WMS 1332 กลองชุด 2
 Drum Set 2
    2(0-4-2)
WMS 1338 กีตาร์เบส 2
 Bass Guitar 2
    2(0-4-2)
WMS 1344 ขับร้อง 2
 Voice 2
    2(0-4-2)
WMS 1350 เครื่องสาย 2
 String Instrument 2
    2(0-4-2)
WMS 1402 ขับร้องประสานเสียง 2
 Choir 2
    1(0-2-3)
WMS 1601 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี
 Fundamental of Music Computer
    3(2-2-5)
WMS 2108 ดนตรีร่วมสมัย
 Contemporary Music
    3(3-0-6)
รวม  15  รายวิชา  ทั้งหมด  34  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
WMS 2104 ทฤษฎีการประสานเสียง 1
 Theory of Harmony 1
    2(2-0-4)
WMS 2111 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 1
 English for Musicians 1
    3(3-0-6)
WMS 2204 หลักการวงโยธวาทิต
 Principles of Military Band
    2(2-0-4)
WMS 2303 กีตาร์คลาสสิก 3
 Classical Guitar 3
    2(0-4-2)
WMS 2309 กีตาร์ประชานิยม 3
 Popular Guitar 3
    2(0-4-2)
WMS 2315 เครื่องลมไม้ 3
 Woodwind Instrument 3
    2(0-4-2)
WMS 2321 เครื่องลมทองเหลือง 3
 Brass Instrument 3
    2(0-4-2)
WMS 2327 เปียโน 3
 Piano 3
    2(0-4-2)
WMS 2333 กลองชุด 3
 Drum Set 3
    2(0-4-2)
WMS 2339 กีตาร์เบส 3
 Bass Guitar 3
    2(0-4-2)
WMS 2345 ขับร้อง 3
 Voice 3
    2(0-4-2)
WMS 2351 เครื่องสาย 3
 String Instrument 3
    2(0-4-2)
WMS 2404 รวมวงดนตรี 1
 Ensemble 1
    1(0-2-3)
WMS 2502 ประวัติดนตรีตะวันตก 1
 History of Western Music 1
    2(2-0-4)
รวม  17  รายวิชา  ทั้งหมด  37  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
WMS 2106 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
 Theory of Harmony 2
    2(2-0-4)
WMS 2112 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 2
 English for Musicians 2
    3(3-0-6)
WMS 2211 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
 Introduction to Conducting
    2(1-2-3)
WMS 2304 กีตาร์คลาสสิก 4
 Classical Guitar 4
    2(0-4-2)
WMS 2310 กีตาร์ประชานิยม 4
 Popular Guitar 4
    2(0-4-2)
WMS 2316 เครื่องลมไม้ 4
 Woodwind Instrument 4
    2(0-4-2)
WMS 2322 เครื่องลมทองเหลือง 4
 Brass Instrument 4
    2(0-4-2)
WMS 2328 เปียโน 4
 Piano 4
    2(0-4-2)
WMS 2334 กลองชุด 4
 Drum Set 4
    2(0-4-2)
WMS 2340 กีตาร์เบส 4
 Bass Guitar 4
    2(0-4-2)
WMS 2346 ขับร้อง 4
 Voice 4
    2(0-4-2)
WMS 2352 เครื่องสาย 4
 String Instrument 4
    2(0-4-2)
WMS 2405 รวมวงดนตรี 2
 Ensemble 2
    1(0-2-3)
WMS 2503 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
 History of Western Music 2
    2(2-0-4)
WMS 2602 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
 Computer Aided Music
    3(2-2-5)
รวม  16  รายวิชา  ทั้งหมด  34  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
WMS 3107 ทฤษฎีการประสานเสียง 3
 Theory of Harmony 3
    2(2-0-4)
WMS 3203 ดนตรีภาคสนามและการจัดเก็บข้อมูลดนตรี
 Music Fieldwork and Music Data Collection
    2(1-2-3)
WMS 3305 กีตาร์คลาสสิก 5
 Classical Guitar 5
    2(0-4-2)
WMS 3311 กีตาร์ประชานิยม 5
 Popular Guitar 5
    2(0-4-2)
WMS 3317 เครื่องลมไม้ 5
 Woodwind Instrument 5
    2(0-4-2)
WMS 3323 เครื่องลมทองเหลือง 5
 Brass Instrument 5
    2(0-4-2)
WMS 3329 เปียโน 5
 Piano 5
    2(0-4-2)
WMS 3335 กลองชุด 5
 Drum Set 5
    2(0-4-2)
WMS 3341 กีตาร์เบส 5
 Bass Guitar 5
    2(0-4-2)
WMS 3347 ขับร้อง 5
 Voice 5
    2(0-4-2)
WMS 3353 เครื่องสาย 5
 String Instrument 5
    2(0-4-2)
WMS 3607 การบันทึกเสียงในสตูดิโอ
 Studio Recording
    3(2-2-5)
WMS 4205 การเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนองเพลงพื้นบ้านล้านนา
 Arranging for Lanna Music
    3(3-0-6)
รวม  14  รายวิชา  ทั้งหมด  31  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
WMS 3113 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
 Forms and Analysis of Western Music
    3(3-0-6)
WMS 3206 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์
 Arrangement for Band
    3(3-0-6)
WMS 3306 กีตาร์คลาสสิก 6
 Classical Guitar 6
    2(0-4-2)
WMS 3312 กีตาร์ประชานิยม 6
 Popular Guitar 6
    2(0-4-2)
WMS 3318 เครื่องลมไม้ 6
 Woodwind Instrument 6
    2(0-4-2)
WMS 3324 เครื่องลมทองเหลือง 6
 Brass Instrument 6
    2(0-4-2)
WMS 3330 เปียโน 6
 Piano 6
    2(0-4-2)
WMS 3336 กลองชุด 6
 Drum Set 6
    2(0-4-2)
WMS 3342 กีตาร์เบส 6
 Bass Guitar 6
    2(0-4-2)
WMS 3348 ขับร้อง 6
 Voice 6
    2(0-4-2)
WMS 3354 เครื่องสาย 6
 String Instrument 6
    2(0-4-2)
WMS 3606 การเรียบเรียงและการผลิตดนตรีประกอบสื่อ
 Music Arrangement and Media Music Production
    3(2-2-5)
WMS 3902 ระเบียบวิจัยทางดนตรี
 Research Methodology in Music
    2(1-2-3)
รวม  14  รายวิชา  ทั้งหมด  32  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
WMS 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล
 Preparation for Field Experience in Western Music
    1(0-2-3)
WMS 4109 ดนตรีแจ๊สเบื้องต้น
 Introduction to Jazz Music
    2(1-2-3)
WMS 4114 ทฤษฎีการสอดประสานทำนอง
 Counterpoint
    2(2-0-4)
WMS 4207 การประพันธ์เพลง
 Music Composition
    3(3-0-6)
WMS 4901 การเสนอผลงานทางดนตรีสากล
 Presentation of Western Music Projects
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
WMS 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล
 Field Experience in Western Music
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล