เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203680 : ภาษาญี่ปุ่น
ปีที่เข้า 2565
Sec ภญ 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
JPN 1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese 1
    3(2-2-5)
JPN 1401 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese Conversation 1
    3(2-2-5)
JPN 1601 คันจิเพื่อการเรียนรู้
 Kanji for Learning
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
JPN 1102 ภาษาญี่ปุ่น 2
 Japanese 2
    3(2-2-5)
JPN 1203 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 Fundamental Japanese Reading
    3(3-0-6)
JPN 1402 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
 Japanese Conversation 2
    3(2-2-5)
JPN 1503 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 Japanese Society and Culture
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
JPN 2103 ภาษาญี่ปุ่น 3
 Japanese 3
    3(2-2-5)
JPN 2401 การฟังภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese Listening 1
    3(3-0-6)
JPN 2403 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
 Japanese Conversation 3
    3(2-2-5)
JPN 2602 คันจิในชีวิตประจำวัน
 Kanji for Daily life
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
JPN 2104 ภาษาญี่ปุ่น 4
 Japanese 4
    3(2-2-5)
JPN 2204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
 Critical Japanese Reading
    3(3-0-6)
JPN 2402 การฟังภาษาญี่ปุ่น 2
 Japanese Listening 2
    3(3-0-6)
JPN 2404 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
 Japanese Conversation 4
    3(2-2-5)
JPN 3604 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1
 Japanese for Career Preparation 1
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
JPN 3105 ภาษาญี่ปุ่น 5
 Japanese 5
    3(2-2-5)
JPN 3301 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese Writing 1
    3(3-0-6)
JPN 3401 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese Listening and Speaking 1
    3(2-2-5)
JPN 3504 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
 Japan Today
    3(3-0-6)
JPN 3601 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
 Japanese Structure
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
JPN 3106 ภาษาญี่ปุ่น 6
 Japanese 6
    3(2-2-5)
JPN 3302 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
 Japanese Writing 2
    3(3-0-6)
JPN 3402 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
 Japanese Listening and Speaking 2
    3(2-2-5)
JPN 3701 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการลูกค้า
 Japanese for Customer Care
    3(2-2-5)
JPN 3703 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจโรงแรม
 Japanese for Hotel Business
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
JPN 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
 Preparation for Field Experience in Japanese
    1(0-3-2)
JPN 4603 การแปลภาษาญี่ปุ่น
 Japanese Translation
    3(2-2-5)
JPN 4702 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม
 Japanese for Interpreters
    3(2-2-5)
JPN 4703 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 Business Japanese
    3(2-2-5)
JPN 4901 สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
 Seminar in Japanese
    3(2-2-5)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
JPN 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
 Field Experience in Japanese
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล