เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203546 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ปีที่เข้า 2565
Sec ฝศ 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FR 1101 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
 Communicative French Structure 1
    3(3-0-6)
FR 1201 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
 French Listening and Speaking 1
    3(2-2-5)
FR 1203 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
 French Pronunciation
    3(2-2-5)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FR 1102 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 Communicative French Structure 2
    3(3-0-6)
FR 1202 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
 French Listening and Speaking 2
    3(2-2-5)
FR 1301 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
 French Reading and Writing 1
    3(3-0-6)
FR 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
 French Social and Cultural Background
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
FR 1302 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
 French Reading and Writing 2
    3(3-0-6)
FR 2103 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
 Communicative French Structure 3
    3(3-0-6)
FR 2402 ฝรั่งเศสร่วมสมัย
 Contemporary France
    3(3-0-6)
FR 2601 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในที่ทำงาน 1
 French Conversation at Work 1
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
FR 1402 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม
 French for Cultural Activities
    3(3-0-6)
FR 2602 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในที่ทำงาน 2
 French Conversation at Work 2
    3(2-2-5)
FR 2603 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานธุรกิจ
 French for Business
    3(3-0-6)
FR 3503 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย
 French for Thai Tradition and Culture
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
FR 2504 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อศิลปะการประกอบอาหารไทย
 French for Thai Culinary Arts
    3(3-0-6)
FR 3501 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานมัคคุเทศก์
 French for Tour Guide Work
    3(3-0-6)
FR 3510 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ
 French for Sufficiency Economy and King Initiative Project-Based Tourism
    3(3-0-6)
FR 3601 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อประสบการณ์วิชาชีพ 1
 French Conversation for Work Experience 1
    3(2-2-5)
FR 3603 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
 French for Secretarial Work
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
FR 2503 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการเชิงสุขภาพและสุขภาวะ
 French for Health and Wellness Services
    3(3-0-6)
FR 3505 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 French for Eco-Tourism
    3(3-0-6)
FR 3511 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 French for Community-Based Tourism
    3(3-0-6)
FR 3512 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพากย์ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
 French for Tour Commentary on Cultural Attractions
    3(2-2-5)
FR 3514 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการรับจองและการบริการลูกค้า
 French for Reservation and Customer Service
    3(3-0-6)
FR 3602 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อประสบการณ์วิชาชีพ 2
 French Conversation for Work Experience 2
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FR 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
 Preparation for Field Experience in French for Service Industry
    1(0-3-2)
FR 4502 ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรม
 French for Hotel Business
    3(3-0-6)
FR 4505 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการส่วนหน้า
 French for Front Office Services
    3(2-2-5)
FR 4506 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 French for Food and Beverage Services
    3(3-0-6)
FR 4601 การแปลเอกสารเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
 Translation for Service Industry
    3(3-0-6)
FR 4602 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนำเสนองานทางธุรกิจ
 French for Business Presentation
    3(2-2-5)
FR 4901 การศึกษาอิสระทางฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
 Independent Study in French for Service Industry
    3(250)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FR 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
 Field Experience in French for Service Industry
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล