เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6220102203818 : การท่องเที่ยว
ปีที่เข้า 2565
Sec ทท 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics of Life
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
TOUR1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 Introduction to Tourism
    3(3-0-6)
TOUR1102 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยา
 Personality Development and Service Psychology
    3(3-0-6)
TOUR1309 หลักการจัดการโรงแรม
 Principles of Hotel Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM1102 ความจริงของชีวิต
 Philosophy of Life
    3(3-0-6)
GSCI2203 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 Agriculture for Quality of Life
    3(3-0-6)
GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 Exercise Sciences
    3(3-0-6)
TOUR1103 การท่องเที่ยวอาเซียน
 ASEAN Tourism
    3(3-0-6)
TOUR1105 อาหารไทยกับการท่องเที่ยว
 Thai Food Related to Tourism
    3(3-0-6)
TOUR1204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ 1
 Communicative English for Service 1
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
TOUR2101 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Tourism Behavior and Cross - Cultural Communication
    3(3-0-6)
TOUR2103 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 Logistics for Tourism Industry
    3(3-0-6)
TOUR2202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ 2
 Communicative English for Service 2
    3(3-0-6)
TOUR2204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
 Japanese for Tourism 1
    3(3-0-6)
TOUR2206 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
 Chinese for Tourism 1
    3(3-0-6)
TOUR2208 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
 Korean for Tourism 1
    3(3-0-6)
TOUR2210 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
 French for Tourism 1
    3(3-0-6)
TOUR3114 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 Cultural Tourism
    3(3-0-6)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  30  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
TOUR2102 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์
 Ethnic and Community Based Tourism Management
    3(3-0-6)
TOUR2104 หลักการวิชาชีพมัคคุเทศก์ 1
 Principles of Tour Guide Profession 1
    3(3-0-6)
TOUR2203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์ 1
 Communicative English for Tour Guides 1
    3(3-0-6)
TOUR2205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
 Japanese for Tourism 2
    3(3-0-6)
TOUR2207 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
 Chinese for Tourism 2
    3(3-0-6)
TOUR2209 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
 Korean for Tourism 2
    3(3-0-6)
TOUR2211 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
 French for Tourism 2
    3(3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TOUR3101 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
 Professional Ethics and Laws for Hospitality Industry
    3(3-0-6)
TOUR3104 หลักการวิชาชีพมัคคุเทศก์ 2
 Principles of Tour Guide Profession 2
    3(2-2-5)
TOUR3105 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
    3(3-0-6)
TOUR3204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์ 2
 Communicative English for Tour Guides 2
    3(3-0-6)
TOUR3205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3
 Japanese for Tourism 3
    3(3-0-6)
TOUR3206 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
 Chinese for Tourism 3
    3(3-0-6)
TOUR3207 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 3
 Korean for Tourism 3
    3(3-0-6)
TOUR3208 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3
 French for Tourism 3
    3(3-0-6)
TOUR4103 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 Wellness Tourism
    3(3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TOUR3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Innovation and Marketing Information Technology for Tourism Industry
    3(3-0-6)
TOUR3103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Human Resource Management in Tourism Industry
    3(3-0-6)
TOUR3109 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
 Tour Operator Business Mangement
    3(3-0-6)
TOUR3305 การจัดการงานครัว
 Kitchen Management
    3(2-2-5)
TOUR3306 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Beverage Services
    3(2-2-5)
TOUR4102 การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 MICE Business
    3(3-0-6)
TOUR4203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจและการสมัครงาน
 Communicative English for Business and Job Application
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
TOUR3110 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
 Entrepreneurship in Tourism Industry
    3(2-2-5)
TOUR3111 ธุรกิจสายการบิน
 Airline Business
    3(2-2-5)
TOUR3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Preparation for Field Experience in Tourism Industry
    1(0-3-2)
TOUR4902 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยว
 Seminar in Tourism Industry
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TOUR4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Field Experience in Tourism Industry
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล