เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6220102203423 : ศิลปะการแสดง
ปีที่เข้า 2565
Sec ศปส 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Studies
    3(3-0-6)
GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics of Life
    3(3-0-6)
PFA 1101 ศิลปะการแสดงปริทัศน์
 Review of Performing Arts
    3(3-0-6)
PFA 1102 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
 Basics of Thai Classical Dance
    3(2-2-5)
PFA 1103 องค์ประกอบศิลปะการแสดง
 Elements of Performing Arts
    3(3-0-6)
PFA 1104 การแสดงขั้นพื้นฐาน
 Fundamental Acting
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
PFA 1105 การกำกับเวที
 Stage Management
    3(3-0-6)
PFA 1106 พื้นฐานนาฏศิลป์ตะวันตก
 Basics of Western Dance
    3(2-2-5)
PFA 1401 การแต่งหน้าและแต่งผมเพื่อการแสดง
 Make Up and Hairdressing for Performance
    3(2-2-5)
PFA 3202 นาฏศิลป์และการละครอาเซียน
 Asean Dance and Dramatic Arts
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
    3(3-0-6)
PFA 1301 วรรณกรรมการละครไทย
 Thai Dramatic Literature
    3(3-0-6)
PFA 2101 ธุรกิจการแสดง
 Performing Arts Business
    3(3-0-6)
PFA 2203 นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
 Thai Folk Dance
    3(2-2-5)
PFA 2303 เทคนิคการแสดง
 Acting Techniques
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 Exercise Sciences
    3(3-0-6)
GSOC1103 วิถีล้านนา
 Lanna Ways
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
PFA 2201 ระบำเบ็ดเตล็ด
 Miscellaneous Dance
    3(2-2-5)
PFA 2204 นาฏศิลป์ล้านนา
 Lanna Dance
    3(2-2-5)
PFA 2401 สื่อดิจิทอลในงานศิลปะการแสดง
 Digital Media in Performing Arts
    3(2-2-5)
PFA 2402 การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง
 Design for Performing Arts
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
PFA 3301 การเขียนบท
 Script Writing
    3(2-2-5)
PFA 3302 การกำกับการแสดง
 Directing
    3(2-2-5)
PFA 3304 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อศิลปะการแสดง
 Costume Design for Performing Arts
    3(2-2-5)
PFA 3307 ศิลปะการแสดงสำหรับภาพยนตร์
 Performing Arts for Movie Image
    3(2-2-5)
PFA 3401 การจัดการด้านศิลปะการแสดง
 Managing the Performing Arts
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
PFA 3201 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
 Contemporary Dance
    3(2-2-5)
PFA 3303 การออกแบบฉากและแสง
 Scene and Lighting Design
    3(2-2-5)
PFA 3306 ละครเพลง
 Musical Theatre
    3(2-2-5)
PFA 3402 การจัดอีเว้นท์ทางศิลปะการแสดง
 Event Management in Performing Arts
    3(2-2-5)
PFA 3901 ระเบียบวิธีวิจัยด้านศิลปะการแสดง
 Research Methodology in Performing Arts
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PFA 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการแสดง
 Preparation for Field Experience in Performing Arts
    1(0-3-2)
PFA 4401 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง
 Related Laws and Performing Arts
    3(3-0-6)
PFA 4901 สัมมนาทางด้านศิลปะการแสดง
 Seminar in Performing Arts
    3(3-0-6)
PFA 4902 ศิลปะการแสดงนิพนธ์
 Performing Arts Project
    4(335)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PFA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการแสดง
 Field Experience in Performing Arts
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล