เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203620 : วัฒนธรรมศึกษา
ปีที่เข้า 2565
Sec วธ 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 1204 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 Cultural Anthropology
    3(3-0-6)
CUL 1205 โบราณคดีเบื้องต้น
 Introduction to Archaeology
    3(3-0-6)
CUL 1501 ทักษะการอ่านและเขียนในงานวัฒนธรรม
 Reading and Writing Skill in Cultural Work
    3(2-2-5)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 1103 การถ่ายภาพในงานวัฒนธรรม
 Photography in Cultural Work
    3(2-2-5)
CUL 1105 ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Folk Arts and Crafts and Local Wisdom
    3(3-0-6)
CUL 1203 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
 Prehistoric Archaeology in Thailand
    3(2-2-5)
CUL 1502 ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในงานวัฒนธรรม
 Basic Foreign Language in Cultural Work
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CUL 2108 นิเวศวัฒนธรรม
 Cultural Ecology
    3(3-0-6)
CUL 2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน
 Art History in Neighboring Countries
    3(3-0-6)
CUL 2504 ภาษาล้านนา
 Lan Na Language
    3(3-0-6)
CUL 2602 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
 Museology
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 2109 สื่อดิจิทัลในงานวัฒนธรรม
 Digital Media in Cultural Work
    3(2-2-5)
CUL 2110 ระบบความเชื่อและพิธีกรรมล้านนา
 Belief System and Rituals in Lan Na
    3(3-0-6)
CUL 2302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
 Art History in Thailand
    3(3-0-6)
CUL 2403 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา
 Social and Cultural History of Lan Na
    3(3-0-6)
CUL 3112 พหุสังคมและพหุวัฒนธรรม
 Social and Cultural Pluralism
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 2107 แนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรม
 Cultural Thoughts and Theories
    3(3-0-6)
CUL 2114 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 Lan Na Arts and Culture
    3(3-0-6)
CUL 3102 การจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม
 Management of Cultural Data System
    3(2-2-5)
CUL 3113 จริยธรรมในงานวัฒนธรรม
 Ethics in Cultural Work
    3(3-0-6)
CUL 3202 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
 Historical Archaeology in Thailand
    3(2-2-5)
CUL 3206 โบราณคดีปฏิบัติ
 Field Archaeology
    3(2-2-5)
CUL 3406 ไทยศึกษา
 Thai Studies
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CUL 3101 การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
 Cultural Interpretation for Tourism
    3(2-2-5)
CUL 3104 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
 Conservation of Cultural Heritage
    3(3-0-6)
CUL 3404 ประวัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์
 Cross-Cultural History and Globalization
    3(3-0-6)
CUL 3503 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
 Foreign Language for Cultural Communication
    3(3-0-6)
CUL 3901 สัมมนาทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
 Seminar in Contemporary Society and Culture
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม
 Preparation for Field Experience in Culture
    1(0-3-2)
CUL 4115 สื่อสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
 Cultural Creative Media
    3(2-2-5)
CUL 4902 การวิจัยทางวัฒนธรรม
 Cultural Research
    3(270)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CUL 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม
 Field Experience in Culture
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล