เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202634 : เทคโนโลยีเว็บ
ปีที่เข้า 2565
Sec ทว 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ
 Introduction to Web Technology
    3(3-0-6)
COM 1306 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
 Algorithms and Programming
    3(2-2-5)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
MATH1201 คณิตศาสตร์ 1
 Mathematics 1
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1402 มัลติมิเดียสำหรับเว็บ
 Multimedia for Web
    3(2-2-5)
COM 1601 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structures
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
MATH2211 วิยุตคณิตสำหรับคอมพิวเตอร์
 Discrete Mathematics for Computer
    3(3-0-6)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 1303 การพัฒนาเว็บขั้นพื้นฐาน
 Basic Web Development
    3(2-2-5)
COM 1307 ภาษาอังกฤษสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 English for Computer-Related Works
    3(3-0-6)
COM 1702 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture and Maintenance
    3(2-2-5)
COM 2602 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
    3(2-2-5)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Analysis and Design
    3(3-0-6)
COM 2704 เครือข่ายสำหรับการพัฒนาเว็บ
 Networking for Web Development
    3(3-0-6)
COM 3303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 Web Application Development
    3(2-2-5)
COM 3503 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Programming
    3(2-2-5)
COM 3304 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูง
 Development of Advanced Web Applications
    3(2-2-5)
COM 3407 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บ
 Web Security
    3(2-2-5)
COM 3504 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interactions
    3(3-0-6)
COM 3603 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 Advanced Database Systems
    3(2-2-5)
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3409 การประมวลผลคลาวด์
 Cloud Computing
    3(3-0-6)
COM 3705 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 Internet of Things
    3(2-2-5)
COM 3904 การสัมมนาทางเทคโนโลยีเว็บ
 Seminar in Web Technology
    3(3-0-6)
COM 4304 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Application Development
    3(2-2-5)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COM 3803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเว็บ
 Preparation for Field Experience in Web Technology
    1(0-3-2)
COM 4501 การทดสอบซอฟต์แวร์
 Software Testing
    3(3-0-6)
COM 4906 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีเว็บ
 Independent Study in Web Technology
    3(270)
COM 4910 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ
 Special Topics in Web Technology
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 4803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเว็บ
 Field Experience in Web Technology
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล