เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
ปีที่เข้า 2565
Sec ศฐ 65.ศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI1202 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Data Analysis
    3(2-2-5)
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 Micro-Economics 1
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
LA 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 Introduction to Law
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1104 การบัญชีการเงิน
 Financial Accountion
    3(3-0-6)
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 Macro–Economics 1
    3(3-0-6)
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON2003 เศรษฐกิจดิจิทัล
 Digital Economy
    3(3-0-6)
ECON2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
 Micro–Economics 2
    3(3-0-6)
ECON2201 คณิตเศรษฐศาสตร์
 Mathematical Economics
    3(3-0-6)
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI2602 เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ
 Blockchain Technology for Business
    3(3-0-6)
ECON2001 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
 History of Economic Thoughts
    3(3-0-6)
ECON2002 เศรษฐกิจไทย
 Thai Economy
    3(3-0-6)
ECON2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
 Macro–Economics 2
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
STAT2103 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ECON3001 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 Economic Development
    3(3-0-6)
ECON3203 สถิติเศรษฐศาสตร์
 Economis Statistics
    3(3-0-6)
ECON3301 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ
 Project Planning and Analysis
    3(3-0-6)
ECON3401 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
 Monetary Theories and Policies
    3(3-0-6)
ECON3404 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 Money and Banking Economics
    3(3-0-6)
ECON3501 การคลังสาธารณะ
 Public Finance
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON3217 เศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจดิจิทัล
 Econometrics for Analysis of Digital Economy Data
    3(3-0-6)
ECON3402 สถาบันการเงินและตลาดการเงินสมัยใหม่
 Financial Institutions and Modern Money Market
    3(3-0-6)
ECON3403 เศรษฐศาสตร์การลงทุน
 Investment Economics
    3(3-0-6)
ECON3405 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ
 Business Finance Economics
    3(3-0-6)
ECON3409 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย
 Insurance Economics
    3(3-0-6)
ECON3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
 Research Methodology in Economics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ECON3312 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
 Behavioral Economics
    3(3-0-6)
ECON3406 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
 Financial Planning and Control
    3(3-0-6)
ECON3601 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 International Economics
    3(3-0-6)
ECON3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Economics
    1(0-3-2)
ECON4901 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
 Seminar in Digital Economics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
 Field Experience in Economics
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล