เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ปีที่เข้า 2565
Sec ภส 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEO 1202 คณิตศาสตร์สำหรับนักภูมิศาสตร์
 Mathematics for Geographers
    3(3-0-6)
GEO 1301 ภูมิศาสตร์กายภาพ
 Physical Geography
    3(3-0-6)
GEO 1401 ภูมิศาสตร์มนุษย์
 Human Geography
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
GEO 1101 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 Geographic and Geoinformatics Thoughts
    3(3-0-6)
GEO 1501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
 Analytical Geography of Thailand
    3(3-0-6)
GEO 1601 การอ่านและการแปลความหมายจากแผนที่
 Map Reading and Interpretation
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEO 2301 ชีวภูมิศาสตร์
 Biogeography
    3(3-0-6)
GEO 2702 การรับรู้จากระยะไกล 1
 Remote Sensing 1
    3(2-2-5)
GEO 2703 หลักการระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งบนโลก
 Principles of Global Navigation Satellite System
    3(2-2-5)
STAT2103 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEO 2101 เครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพื่อการสำรวจชุมชน
 Social Science Tools for Community Survey
    3(2-2-5)
GEO 2302 แผ่นดินไหววิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Seismology
    3(3-0-6)
GEO 2601 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
 Geographic Information Systems 1
    3(2-2-5)
GEO 2704 การประมวลผลข้อมูลภาพดิจิทัล
 Digital Image Processing
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
GEO 3201 ภูมิสถิติ
 Geostatistics
    3(2-2-5)
GEO 3301 ภูมิอากาศวิทยา
 Climatology
    3(3-0-6)
GEO 3302 ธรณีสัณฐานวิทยา
 Geomorphology
    3(3-0-6)
GEO 3404 ภูมิศาสตร์เมือง
 Urban Geography
    3(3-0-6)
GEO 3601 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
 Geographic Information Systems 2
    3(2-2-5)
GEO 3605 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 Applied Programming for GIS
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
GEO 2701 การสำรวจภูมิประเทศ
 Topographic Survey
    3(2-2-5)
GEO 3102 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
 Research Methodology in Geography
    3(3-0-6)
GEO 3602 การออกแบบสื่อประสมและแผนที่ดิจิทัล
 Multimedia and Digital Map Design
    3(2-2-5)
GEO 3608 การประยุกต์ภูมิสารเทศเพื่อการวางแผนและการจัดการเชิงพื้นที่
 Geoinformatics Applications for Spatial Planning and Management
    3(2-2-5)
GEO 3701 การรับรู้จากระยะไกล 2
 Remote Sensing 2
    3(2-2-5)
GEO 4401 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
 Transportation Geography
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COOP3801 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
    1(0-3-2)
GEO 3702 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี
 Digital Photogrammetry
    3(2-2-5)
GEO 4601 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
 Geoinformatics for Natural Disaster Management
    3(3-0-6)
GEO 4901 การวิจัยและสัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 Research and Seminar in Geography and Geoinformatics
    3(0-250-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COOP4801 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล