เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203454 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
Sec สทส 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
ILS 1101 การรู้สารสนเทศและดิจิทัล
 Information and Digital Literacy
    3(3-0-6)
ILS 1102 สารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
 Information in Knowledge-based Economy Society
    3(3-0-6)
ILS 1501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 Innovation and Digital Technology
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
ILS 1103 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1
 English for Information Profession 1
    3(2-2-5)
ILS 1201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 Information Resources Development
    3(3-0-6)
ILS 1502 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Digital Media for Lifelong Learning
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
ILS 2101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2
 English for Information Profession 2
    3(2-2-5)
ILS 2201 การวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ 1
 Classification and Cataloging of Information 1
    3(2-2-5)
ILS 2501 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
 Innovation and Digital Media Creation
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
ILS 2103 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานสารสนเทศ
 Creative Communication for Information Work
    3(2-2-5)
ILS 2202 การวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ
 Analysis and Creation of Information Surrogates
    3(2-2-5)
ILS 2502 การพัฒนาเว็บและฐานข้อมูลออนไลน์ 1
 Web and Online Database Development 1
    3(2-2-5)
ILS 3203 การวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ 2
 Classification and Cataloging of Information 2
    3(2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILS 3201 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล
 Digital Information Storage and Retrieval
    3(2-2-5)
ILS 3301 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ
 Information Service Innovation
    3(2-2-5)
ILS 3302 การส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านในยุคดิจิทัล
 Learning and Reading Promotion in Digital Age
    3(3-0-6)
ILS 3401 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 e-Office
    3(3-0-6)
ILS 3501 การพัฒนาเว็บและฐานข้อมูลออนไลน์ 2
 Web and Online Database Development 2
    3(2-2-5)
ILS 3601 สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมไทย
 Thai Cultural Heritage Information
    3(3-0-6)
ILS 3603 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
 Local Information Management
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COOP3801 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
    1(0-3-2)
ILS 3202 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องดิจิทัล
 Digital Serial Management
    3(3-0-6)
ILS 3502 การสื่อสารทางวิชาการ
 Scholarly Communication
    3(3-0-6)
ILS 3503 การจัดการเนื้อหาดิจิทัล
 Digital Content Management
    3(3-0-6)
ILS 3604 การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 Local Museum Management
    3(3-0-6)
ILS 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Information and Library Science
    1(0-3-2)
ILS 3901 การวิจัยและนวัตกรรมทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 Research and Innovation in Information and Library Science
    3(2-2-5)
ILS 4301 การสอนผู้ใช้สารสนเทศ
 Information User Instruction
    3(3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COOP4801 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
    6(560)
ILS 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 Field Experience in Information and Library Science
    6(560)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ILS 4401 การจัดการองค์กรสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้
 Information Organization and Learning Center Management
    3(3-0-6)
ILS 4601 การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
 Digital Archives Management
    3(3-0-6)
ILS 4901 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 Seminar in Information and Library Science
    3(2-2-5)
ILS 4902 ปัญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 Special Problems in Information and Library Science
    3(270)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล