เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล)
ปีที่เข้า 2565
Sec ทดพ 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
 Introduction to Digital Technology
    3(3-0-6)
DIGI1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Documents
    3(2-2-5)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
 Introduction to Business Programming
    3(2-2-5)
DIGI1601 หลักการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Principles of Business Information Systems
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
LA 1401 กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1105 การบัญชีเบื้องต้นและภาษีอากร
 Principles of Accounting and Taxation
    3(3-0-6)
DIGI2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
 Computer Network System for Business
    3(3-0-6)
DIGI2502 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Database Management System for Business
    3(2-2-5)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
STAT2105 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI2202 การวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ
 Research and Innovation in Digital Technology for Business
    3(2-2-5)
DIGI2501 โครงสร้างข้อมูลและวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ
 Data Structure and Algorithm for Business
    3(3-0-6)
DIGI2601 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
 Information Security for Digital Technology
    3(3-0-6)
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
GEN 1304 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 Preventing and Resisting Corruption
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI3202 มัลติมีเดียสำหรับการตลาดดิจิทัล
 Multimedia for Digital Marketing
    3(2-2-5)
DIGI3503 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Web Programming for Electronic Commerce
    3(2-2-5)
DIGI3605 การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล
 Digital Commerce Management
    3(3-0-6)
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI3203 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตลาดดิจิทัล
 Data Analytics for Digital Marketing
    3(2-2-5)
DIGI3204 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 Business Intelligence System
    3(2-2-5)
DIGI3901 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 1
 Digital Technology Projects in Business 1
    1(60)
DIGI4202 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
 Online Social Media Marketing
    3(2-2-5)
DIGI4602 การพาณิชย์ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
 Strategic Digital Commerce
    3(3-0-6)
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
DIGI3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Preparation for Field Experience on Digital Technology in Business
    1(0-3-2)
DIGI4901 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 2
 Digital Technology Projects in Business 2
    2(0-90-0)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 Field Experience on Digital Technology in Business
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล