เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204921 : การตลาด
ปีที่เข้า 2565
Sec ตล 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DIGI1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Documents
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
    3(3-0-6)
MK 1102 พฤติกรรมผู้บริโภค
 Consumer Behaviors
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1105 การบัญชีเบื้องต้นและภาษีอากร
 Principles of Accounting and Taxation
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
LA 1401 กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
    3(3-0-6)
MK 2107 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 Product and Pricing Management
    3(3-0-6)
MK 2108 การสื่อสารการตลาด
 Marketing Communication
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
MK 2104 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ทางการตลาด
 Distribution Channels and Marketing Logistics Management
    3(3-0-6)
MK 2204 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด
 English Communication for Marketers
    3(3-0-6)
MK 3204 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่
 Modern Retail Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
MK 3303 การจัดการตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์
 Creative Brand Management
    3(3-0-6)
MK 3304 การจัดการการขาย
 Sales Management
    3(3-0-6)
MK 3310 การวางแผนการตลาด
 Marketing Planning
    3(3-0-6)
STAT2105 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
MK 3208 การตลาดบริการ
 Service Marketing
    3(3-0-6)
MK 3212 การตลาดดิจิทัล
 Digital Marketing
    3(3-0-6)
MK 3309 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
  Strategic Marketing Management
    3(3-0-6)
MK 3311 นวัตกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
 Creative Marketing Innovations
    3(3-0-6)
MK 4305  การตลาดระหว่างประเทศ
  International Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
COOP3801 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
    1(0-3-2)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
MK 3210 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Marketing for Society and Environment
    3(3-0-6)
MK 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
  Preparation for Field Experience in Marketing
    1(0-3-2)
MK 4901 การวิจัยการตลาด
 Marketing Research
    3(3-0-6)
MK 4902 สัมมนาทางการตลาด
 Seminar in Marketing
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COOP4801 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
    6(560)
MK 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
  Field Experience in Marketing
    6(560)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล