เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203020 : การพัฒนาชุมชน
ปีที่เข้า 2565
Sec พช 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 1101 หลักสังคมวิทยา
 Principles of Sociology
    3(3-0-6)
CD 1102 หลักมานุษยวิทยา
 Principles of Anthropology
    3(3-0-6)
CD 1301 ประชากรกับคุณภาพชีวิต
 Population and Quality of Life
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 1201 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
 Theory of Community Development
    3(3-0-6)
CD 1202 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
 Principle and Process of Community Development
    3(3-0-6)
CD 1304 จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา
 Ethics for Developer
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 2102 การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคม
 Social Change and Social Movement
    3(3-0-6)
CD 2301 สถิติและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานพัฒนาชุมชน
 Statistics and Applications in Community Development
    3(2-2-5)
CD 2302 การเมืองการปกครองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Politics and Local Community Development
    3(3-0-6)
CD 2303 สวัสดิการชุมชน
 Community Welfare
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 2101 มานุษยวิทยาการแพทย์
 Medical Anthropology
    3(3-0-6)
CD 2307 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
 Communication for Community Development
    3(3-0-6)
CD 2401 การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ 1
 Preparation Community Development Practice 1
    3(2-2-5)
CD 2402 ชุมชนศึกษา
 Community Study
    3(2-2-5)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CD 3301 ภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาชุมชน 1
 English for Community Development 1
    3(3-0-6)
CD 3312 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน
 Learning Network in Community Development
    3(3-0-6)
CD 3401 การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ 2
 Preparation Community Development Practice 2
    3(2-2-5)
CD 3402 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนาชุมชน
 Problem Analysis and Solution of Community Development
    3(2-2-5)
CD 3901 วิธีวิทยาการวิจัย
 Research Methodology
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CD 3101 วาทกรรมการพัฒนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย
 Development Discourse and Contemporary Social Problems
    3(3-0-6)
CD 3302 ภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาชุมชน 2
 English for Community Development 2
    3(3-0-6)
CD 3304 การวางแผนและนโยบายสำหรับงานพัฒนาชุมชน
 Planning and Policy for Community Development
    3(3-0-6)
CD 3310 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
 Social Entrepreneurship
    3(3-0-6)
CD 3902 การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
 Research and Local Community Development
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 3305 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
 Knowledge Management in Community Development
    3(3-0-6)
CD 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
 Preparation for Field Experience in Community Development
    1(0-3-2)
CD 4301 การออกแบบโครงการและการติดตามประเมินผล
 Project Design and Evaluation
    3(3-0-6)
CD 4302 การพัฒนาภูมิภาคเปรียบเทียบ
 Comparative Regional Development
    3(3-0-6)
CD 4303 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
 Community Enterprise Management
    3(3-0-6)
CD 4304 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 Environmental Conservation and Development in Community
    3(3-0-6)
CD 4901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
 Seminar in Community Development
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CD 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
 Field Experience in Community Development
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล