เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202311 : คหกรรมศาสตร์ กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ
ปีที่เข้า 2565
Sec คศ.อ 65.วท.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FT 1301 การสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 Creativity in Textile and Apparel
    3(2-3-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
HOME1101 การแนะนำคหกรรมศาสตร์สำหรับการประกอบอาชีพ
 Introduction for Home Economics’ Careers
    3(3-0-6)
NUTR1101 หลักการประกอบอาหาร
 Principles of Cooking
    3(2-3-6)
NUTR1203 ขนมไทย
 
    3(2-3-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000002 เลือกเสรี
 
    2(2-0-4)
CHEM1104 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
    3(3-0-6)
CHEM1105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
 General Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
HOME1102 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
 Economics of Family
    3(3-0-6)
NUTR1301 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000002 เลือกเสรี
 
    2(2-0-4)
BIO 1107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
    3(3-0-6)
BIO 1108 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
    1(0-3-2)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
HOME2301 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
 Art in Home Economics
    3(2-3-6)
NUTR1302 โภชนศาสตร์ครอบครัว
 Family Nutrition
    3(2-3-6)
NUTR2503 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
 Food Safety and Food Sanitation
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
HOME2103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
 Small and Medium Business Management inHome Economics
    3(3-0-6)
MATH1201 คณิตศาสตร์ 1
 Mathematics 1
    3(3-0-6)
NUTR2301 อาหารสุขภาพ
 Healthy Food
    3(2-3-6)
NUTR2501 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
 Science of Cooking
    3(2-3-6)
NUTR3204 ขนมอบและการแต่งหน้าขนม
 Bakery and Decoration
    3(2-3-6)
PHYS1108 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics
    3(3-0-6)
PHYS1109 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics Laboratory
    1(0-3-2)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
HOME3401 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานคหกรรมศาสตร์
 Computer Programs for Home Economics
    3(2-3-6)
NUTR3202 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
    3(2-3-6)
NUTR3502 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
    3(2-3-6)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000002 เลือกเสรี
 
    2(2-0-4)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
HOME3104 การจัดการครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Management
    3(3-0-6)
HOME3201 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
 Developmental Family and Reproductive Health
    3(3-0-6)
HOME3901 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
    1(0-3-2)
HOME3902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
    3(3-0-6)
NUTR3503 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 Food Product Development and Sensory Evaluation
    3(2-3-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
NUTR3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 Preparation for Field Experience in Food and Nutrition
    1(0-3-2)
NUTR4301 อาหารบำบัดโรค
 Dietetics
    3(2-3-6)
NUTR4601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านอาหารและโภชนาการ
 English for Working in Food and Nutrition
    3(3-0-6)
NUTR4901 โครงการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ
 Research Project in Food and Nutrition
    3(270)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
NUTR4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
 Field Experience in Food and Nutrition
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล