เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203550 : ภาษาไทย
ปีที่เข้า 2565
Sec ท 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
THAI1101 ลักษณะภาษาไทย
 Characteristics of the Thai Language
    3(3-0-6)
THAI1302 วรรณคดีศึกษา
 Literary Studies
    3(3-0-6)
THAI2209 การอ่านเพื่อชีวิต
 Reading for Life
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
THAI1103 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
 Phonetics and Phonology
    3(3-0-6)
THAI1104 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 Foreign Language in the Thai Language
    3(3-0-6)
THAI1301 พัฒนาการวรรณคดีไทย
 Development of Thai Literature
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
THAI2102 พัฒนาการภาษาไทย
 Development of the Thai Language
    3(3-0-6)
THAI2111 วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์
 Morphology and Syntax
    3(3-0-6)
THAI2202 การพูดในที่ชุมชน
 Public Speaking
    3(3-0-6)
THAI2304 วรรณกรรมร่วมสมัย
 Contemporary Literature
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
THAI1204 ความคิดและวิจารณญาณในการใช้ภาษา
 Thought and Critical Thinking in Language Use
    3(3-0-6)
THAI2208 กวีนิพนธ์ไทย
 Thai Poetry
    3(3-0-6)
THAI2409 คติชนวิทยา
 Folklore
    3(3-0-6)
THAI3306 วรรณกรรมท้องถิ่น
 Local Thai Literature
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์
 English for Arts
    3(3-0-6)
THAI3216 การสร้างและการนำเสนอสารทางภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย
 Construction and Presentation of Thai Messages in Contemporary Media
    3(2-2-5)
THAI3217 หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 Translation from English into Thai
    3(3-0-6)
THAI3307 วรรณคดีเอกของไทย
 Prominent Thai Literature
    3(3-0-6)
THAI3401 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
 Language, Society and Culture
    3(3-0-6)
THAI3416 คติชนร่วมสมัย
 Contemporary Folklore
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
THAI3102 ภาษาล้านนา
 Lanna Language
    3(3-0-6)
THAI3308 วรรณกรรมวิจารณ์
 Literary Criticism
    3(3-0-6)
THAI3415 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 Thai for Foreigners
    3(3-0-6)
THAI4305 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 Literature for Children
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
THAI3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย
 Preparation for Professional Experience in Thai
    1(0-3-2)
THAI4215 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร
 Thai for Task Performances in Organizations
    3(3-0-6)
THAI4403 กลวิธีการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 Thai Language and Culture Teaching Techniques for Foreigners
    3(3-0-6)
THAI4904 วิจัยทางภาษาไทย
 Thai Research
    3(2-2-5)
THAI4905 สัมมนาทางภาษาไทย
 Thai Seminar
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
THAI4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย
 Field Experience in Thai
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล