เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202314 : คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปีที่เข้า 2565
Sec คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FT 1201 การออกแบบแฟชั่น 1
 Fashion Design 1
    3(2-3-6)
FT 1301 การสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 Creativity in Textile and Apparel
    3(2-3-6)
FT 2301 การสร้างและแยกแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
 Pattern Making and Processing
    3(2-3-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
HOME1101 การแนะนำคหกรรมศาสตร์สำหรับการประกอบอาชีพ
 Introduction for Home Economics’ Careers
    3(3-0-6)
NUTR1101 หลักการประกอบอาหาร
 Principles of Cooking
    3(2-3-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM1104 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
    3(3-0-6)
CHEM1105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
 General Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
FT 1501 วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 Textile Science
    3(2-3-6)
FT 2302 การออกแบบและตัดเย็บกระโปรง
 Skirt Design and Construction
    3(2-3-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
HOME1102 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
 Economics of Family
    3(3-0-6)
NUTR1301 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
    3(3-0-6)
BIO 1108 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
    1(0-3-2)
FT 2201 การออกแบบแฟชั่น 2
 Fashion Design 2
    3(2-3-6)
FT 2303 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
 Blouse Design and Construction
    3(2-3-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
HOME2301 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
 Art in Home Economics
    3(2-3-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
FT 2603 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน
 Traditional Textile Product Development
    3(2-3-6)
HOME2103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
 Small and Medium Business Management inHome Economics
    3(3-0-6)
MATH1201 คณิตศาสตร์ 1
 Mathematics 1
    3(3-0-6)
PHYS1108 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics
    3(3-0-6)
PHYS1109 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
 Basic Physics Laboratory
    1(0-3-2)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FT 3101 การวิเคราะห์ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น
 Production Systems in Fashion Industry
    3(3-0-6)
FT 3401 การผลิตเสื้อผ้าตัวอย่างในงานอุตสาหกรรมแฟชั่น
 Production of Garment Samples for Fashion Industry
    3(2-3-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
HOME3401 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานคหกรรมศาสตร์
 Computer Programs for Home Economics
    3(2-3-6)
STAT1102 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for Scientific Research
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
HOME3104 การจัดการครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Management
    3(3-0-6)
HOME3201 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
 Developmental Family and Reproductive Health
    3(3-0-6)
HOME3901 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
    1(0-3-2)
HOME3902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FT 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 Preparation for Field Experience in Fashion and Textile Design
    1(0-3-2)
FT 4101 การจัดการเสื้อผ้าอุตสาหกรรมแฟชั่น
 Merchandising Management in Fashion Industry
    3(3-0-6)
FT 4601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 English for Fashion and Textile Design
    3(3-0-6)
FT 4901 โครงการวิจัยทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 
    3(270)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 Field Experience in Food and Nutrition
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล