เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6220102203530 : ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้า 2565
Sec อ 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English Grammar for Communication 1
    3(3-0-6)
ENG 1201 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน 1
 Listening and Speaking in Daily Life 1
    3(2-2-5)
GHUM1102 ความจริงของชีวิต
 Philosophy of Life
    3(3-0-6)
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
    3(3-0-6)
ENG 1203 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน 2
 Listening and Speaking in Daily Life 2
    3(2-2-5)
ENG 1205 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Introduction to English Reading and Writing
    3(3-0-6)
GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
    3(3-0-6)
GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1103 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
 English Phonetics and Phonology
    3(2-2-5)
ENG 2211 การเขียนระดับย่อหน้า
 Paragraph Writing
    3(2-2-5)
ENG 2216 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English Grammar for Communication 2
    3(3-0-6)
ENG 2303 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Introduction to English Literature
    3(3-0-6)
GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 2107 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1
 English Syntax 1
    3(3-0-6)
ENG 2204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
 English for Presentation
    3(2-2-5)
ENG 2212 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 English to Thai Translation
    3(2-2-5)
ENG 2305 วรรณกรรมวิเคราะห์
 Literary Analysis
    3(3-0-6)
ENG 3208 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 Analytical and Critical Reading
    3(3-0-6)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 2105 วจีวิภาค
 Morphology
    3(3-0-6)
ENG 2402 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา
 Socio-cultural Backgrounds of the United Kingdom and the United States of America
    3(3-0-6)
ENG 3210 การอ่านเชิงวิชาการ
 Academic Reading
    3(3-0-6)
ENG 3212 การเขียนเรียงความ
 Essay Writing
    3(2-2-5)
ENG 3214 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 Thai to English Translation
    3(2-2-5)
ENG 4314 วรรณกรรมวิจารณ์กับสื่อสมัยใหม่
 Literary Criticism and Modern Media
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENG 3205 การพูดในบริบทวิชาการ
 Oral Expression in Academic Contexts
    3(2-2-5)
ENG 3213 การเขียนเชิงวิชาการ
 Academic Writing
    3(2-2-5)
ENG 3215 การแปลเพื่องานอาชีพ
 Professional Translation
    3(2-2-5)
ENG 3301 วรรณกรรมยอดนิยมกับสังคม
 Popular Literature and Society
    3(3-0-6)
ENG 3401 ภาษาอังกฤษและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 English and Cross-cultural Communication
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 3309 บทละครและการแสดง
 
    3(3-0-6)
ENG 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
 Preparation for Field Experience in English
    1(0-3-2)
ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ
 Independent Studies
    3(270)
ENG 4112 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
 
    3(3-0-6)
ENG 4502 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
 
    3(2-2-5)
ENG 4503 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ
 
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
 Field Experience in English
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล