เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103210731 : สาธารณสุขชุมชน
ปีที่เข้า 2565
Sec สธ 65.ส.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
    3(2-3-6)
CHEM2701 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
PHYS1115 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 Fundamental Physics for Health Science
    3(2-3-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 2404 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุขศาสตร์
 Microbilolgy and Parasitology for Public Health
    3(2-3-6)
CPH 1103 พยาธิวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 1104 ประชากรศาสตร์กับการสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 1501 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPH 2101 โภชนาการสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 2201 พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ
 
    3(1-4-4)
CPH 2301 การป้องกันและควบคุมโรค
 
    3(1-4-4)
CPH 2402 การปฐมพยาบาลและหัตถการเบื้องต้น
 
    3(1-4-4)
CPH 2502 การฝึกปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
    1(90)
CPH 2503 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
    3(1-4-4)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPH 2102 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 2103 จิตวิทยาการสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 2203 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
 
    3(1-4-4)
CPH 2403 การบำบัดโรคเบื้องต้น
 
    3(1-4-4)
CPH 2404 อนามัยครอบครัว
 
    3(1-4-4)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CPH 3101 ชีวสถิติเบื้องต้น
 
    3(3-0-6)
CPH 3301 ระบาดวิทยาสาธารณสุข
 
    3(1-4-4)
CPH 3401 การฝึกปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
 
    1(90)
CPH 3501 การประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
    3(1-4-4)
CPH 3604 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPH 3102 ชีวสถิติประยุกต์
 
    3(1-4-4)
CPH 3201 การพัฒนาอนามัยชุมชน
 
    3(3-0-6)
CPH 3304 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสาธารณสุข
 
    3(1-4-4)
CPH 3601 การบริหารงานสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
CPH 3602 การวางแผนและประเมินโครงการด้านสาธารณสุข
 
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
CPH 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข
 
    3(0-9-0)
CPH 4202 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาอนามัยชุมชน
 
    1(90)
CPH 4301 โครงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
 
    1(90)
CPH 4601 การฝึกปฏิบัติการวางแผนและประเมินโครงการด้านสาธารณสุข
 
    1(90)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CPH 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข
 
    7(630)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล