เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6420102209060 : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
Sec รป 65.รป.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1304 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 Preventing and Resisting Corruption
    3(3-0-6)
PA 1102 ระบบบริหารราชการไทย
 Thai Public Administration System
    3(3-0-6)
PA 1401 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Concepts and Theories
    3(3-0-6)
PA 1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
 Introduction to Political Science
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
PA 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
PA 1402 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 English for Public Administration
    3(3-0-6)
PA 2402 ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกสาธารณะ
 Good Governance and Public Consciousness
    3(3-0-6)
PA 2501 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ
 Economics for Public Administration
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
PA 1403 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา
 Anthropological, Sociological, and Psychological Public Administration
    3(3-0-6)
PA 2201 นโยบายสาธารณะ
 Public Policy
    3(3-0-6)
PA 2401 การบริหารงานท้องถิ่นไทย
 Thai Local Administration
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
PA 2101 การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
    3(3-0-6)
PA 2301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 Strategic Human Resource Management
    3(3-0-6)
PA 2403 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 Comparative Local Government and Administration
    3(3-0-6)
PA 4201 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 Public Policy Analysis
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
PA 3201 การบริหารโครงการ
 Project Management
    3(3-0-6)
PA 3403 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
 New Public Management
    3(3-0-6)
PA 3501 การบริหารการเงินการคลัง
 Monetary and Fiscal Administration
    3(3-0-6)
PA 4102 การจัดการเครือข่ายในภาครัฐ
 Network Management in Public Sector
    3(3-0-6)
PA 4603 การวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย
 Thai Political Analysis
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA 1602 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
    3(3-0-6)
PA 3101 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
 Government Management Innovation
    3(2-2-5)
PA 3102 การพัฒนาองค์กรชุมชน
 Community Organization Development
    3(3-0-6)
PA 3401 ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร
 Leadership for Public Administrators
    3(3-0-6)
PA 3601 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
 Thai Politics and Local Government
    3(3-0-6)
PA 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Research Methodology in Public Administration
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
PA 2601 อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
    3(3-0-6)
PA 4401 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 Introduction to Law for Public Administration
    3(3-0-6)
PA 4601 สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 Human Rights and Peace Study
    3(3-0-6)
PA 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Public Administration
    1(0-3-2)
PA 4901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Field Experience in Public Administration
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล