เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320503202314 : คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปีที่เข้า 2565
Sec คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2
 
โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล