เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6120307204551 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec ทสธ 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
    3(3-0-6)
THB 1101 การออกเสียงภาษาไทย
 Thai Pronunciation
    3(3-0-6)
THB 1201 การฟังและการพูดภาษาไทยระดับต้น
 Basic Thai Listening and Speaking
    3(3-0-6)
THB 1202 การอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับต้น
 Basic Thai Reading and Writing
    3(3-0-6)
THB 1401 ดนตรีและศิลปะการแสดงไทย
 Thai Music and Performance
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 Exercise Sciences
    3(3-0-6)
THB 1102 ไวยากรณ์ไทย
 Thai Grammar
    3(3-0-6)
THB 1203 การฟังและการพูดภาษาไทยระดับกลาง
 Intermediate Thai Listening and Speaking
    3(3-0-6)
THB 1204 การอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับกลาง
 Intermediate Thai Reading and Writing
    3(3-0-6)
THB 2402 ไทยศึกษา
 Thai Studies
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENGL3402 ภาษาอังกฤษเพื่อไทยศึกษา
 English for Thai Studies
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
THB 2205 การฟังและการพูดภาษาไทยระดับสูง
 Advanced Thai Listening and Speaking
    3(3-0-6)
THB 2206 การอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับสูง
 Advanced Thai Reading and Writing
    3(3-0-6)
THB 2403 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
 Thai Language and Culture
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENGL2511 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว 1
 Communicative English for Tourism 1
    3(3-0-6)
GHUM1102 ความจริงของชีวิต
 Philosophy of Life
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
THB 2501 การอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ
 Business Thai Writing
    3(3-0-6)
THB 2502 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
 Business Thai Writing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
THB 3303 วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai Literature for Tourism
    3(3-0-6)
THB 3505 ภาษาไทยเพื่อการจัดการ
 Thai for Management
    3(3-0-6)
THB 3507 ภาษาไทยเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
 Thai for Business Negotiation
    3(3-0-6)
THB 4513 ภาษาไทยสำหรับเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 Thai for Economics and Finance
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
THB 3504 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
 Thai for Workplace Communication
    3(3-0-6)
THB 3509 ภาษาไทยเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
 Thai for Entrepreneurship
    3(3-0-6)
THB 3510 ภาษาไทยเพื่อการตลาด
 Thai for Marketing
    3(3-0-6)
THB 4208 การแปลและการเป็นล่าม
 Translation and Interpretation
    3(3-0-6)
THB 4512 ภาษาไทยเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Thai for Human Resource Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
THB 3506 ภาษาไทยเพื่องานบริการ
 Thai for Services
    3(3-0-6)
THB 3508 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
 Thai for Business Presentation
    3(3-0-6)
THB 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Preparation for Professional Experience Training in Thai for Business Communication
    1(0-3-2)
THB 4514 ภาษาไทยสำหรับกฎหมายธุรกิจ
 Thai for Business Law
    3(3-0-6)
THB 4901 การสัมมนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Seminar in Thai for Business Communication
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
THB 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Professional Experience Training in Thai for Business Communication
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล