เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6520307203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec จธ 65.ศศ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 1201 ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน
 Chinese Listening and Speaking Skills
    3(2-2-5)
CNB 1202 ทักษะการอ่านภาษาจีน
 Chinese Reading Skills
    3(2-2-5)
CNB 2102 ไวยากรณ์ภาษาจีน
 Chinese Grammar
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 1201 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
 Fundamental Business Management
    3(3-0-6)
CNB 1204 ทักษะการเขียนภาษาจีน
 Chinese Writing Skills
    3(2-2-5)
CNB 2505 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
 Business Chinese Reading
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 2204 การฟัง - พูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ
 Speaking - Listening Chinese in all Situations
    3(2-2-5)
CNB 2402 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
 Introduction to China
    3(3-0-6)
CNB 2506 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
 Business Chinese Writing
    3(2-2-5)
ENGL1202 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะ
 Situational English Listening and Speaking
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 2211 หลักการแปลภาษาจีน
 Principles of Chinese Translation
    3(3-0-6)
CNB 2403 ภาษาจีนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Chinese and Cross-Cultural Communication
    3(3-0-6)
CNB 2513 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
 Chinese for Tourism Business
    3(3-0-6)
CNB 3517 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
 Chinese for Aviation Business
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 3208 ภาษาจีนสำหรับงานคอมพิวเตอร์
 Chinese for Computer Usage
    3(2-2-5)
CNB 3501 ภาษาจีนสำหรับการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 Chinese for Marketing and Public Relations
    3(3-0-6)
CNB 3502 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรม
 Chinese for Hotel Business
    3(3-0-6)
CNB 3515 ภาษาจีนสำหรับการเจรจาต่อรองธุรกิจ
 Chinese for Business Negotiation
    3(3-0-6)
CNB 3602 จีนกับการค้าระหว่างประเทศ
 China and International Trade
    3(3-0-6)
CNB 4214 ภาษาจีนสำหรับสื่อออนไลน์
 Chinese for Online Media
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 3214 ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
 Chinese for Job Application
    3(3-0-6)
CNB 4508 ภาษาจีนสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ
 Chinese for Business Presentation
    3(2-2-5)
CNB 4509 ภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในสำนักงาน
 Chinese for Office Communication
    3(3-0-6)
CNB 4601 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 E-Commerce Management
    3(3-0-6)
CNB 4602 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 International Logistics Management
    3(3-0-6)
ENGL1223 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
 English Through Entertainment Media
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 3203 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Entrepreneurship in International Business
    3(3-0-6)
CNB 3518 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 Chinese for Real Estate Business
    3(3-0-6)
CNB 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
 Preparation for Field Experience in Business Chinese
    1(0-3-2)
CNB 4507 การแปลภาษาจีนธุรกิจ
 Business Chinese Translation
    3(3-0-6)
CNB 4902 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ
 Seminar in Business Chinese
    3(2-2-5)
ENGL3225 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
 English for Job Application
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CNB 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ
 Field Experience in Business Chinese
    6(0-560-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล