เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6320307203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec ภอป 65.ศศ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL1201 การสนทนาภาษาอังกฤษ
 English Conversation
    3(3-0-6)
ENGL1216 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English Grammar for Communication 1
    3(3-0-6)
ENGL1223 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
 English Through Entertainment Media
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
 Introduction to Language
    3(3-0-6)
ENGL1202 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะ
 Situational English Listening and Speaking
    3(3-0-6)
ENGL1210 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
 English Reading Skills
    3(3-0-6)
ENGL1217 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English Grammar for Communication 2
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL1102 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
 English Pronunciation
    3(3-0-6)
ENGL2105 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
 Analysis of English Structure
    3(3-0-6)
ENGL2224 ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ
 English Presentation Skills
    3(3-0-6)
ENGL2301 การอ่านวรรณกรรม
 Literature Reading
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL2203 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Communication
    3(3-0-6)
ENGL2213 การเขียนระดับย่อหน้า
 Paragraph Writing
    3(3-0-6)
ENGL2401 ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
 Cultural Backgrounds of Native English-Speaking Countries
    3(3-0-6)
GEN 1104 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENGL3214 การเขียนเรียงความ
 Essay Writing
    3(3-0-6)
ENGL3222 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 English for Business Communication
    3(3-0-6)
ENGL3227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการจับประเด็นโลก
 Communicative English on Current Global Issues
    3(3-0-6)
ENGL3403 นานาภาษาอังกฤษโลกที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ
 World Englishes for International Communication
    3(3-0-6)
ENGL3511 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
 English for Tourism Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
ENGL3218 หลักการแปล
 Principles of Translation
    3(3-0-6)
ENGL3221 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Business English Writing
    3(3-0-6)
ENGL3226 ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อออนไลน์
 Creative English for Online Media
    3(3-0-6)
ENGL3513 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
 English for Hotel Business
    3(3-0-6)
ENGL3524 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 English for Tour Guides
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL3225 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
 English for Job Application
    3(3-0-6)
ENGL3519 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสาร
 English for Passenger Services
    3(3-0-6)
ENGL3523 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 English for Food and Beverage Services
    3(3-0-6)
ENGL3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 Preparation for Professional Experience Training in English for International Communication
    1(0-3-2)
ENGL4208 การพูดในที่สาธารณะ
 Public Speaking
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENGL4801 การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 Professional Experience Training in English for International Communication
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล