เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6320307204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec จกน 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 1201 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
 Fundamental Business Management
    3(3-0-6)
ENGL1202 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะ
 Situational English Listening and Speaking
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 1101 สถิติธุรกิจเบื้องต้น
 Introduction to Business Statistics
    3(3-0-6)
BUS 2201 พฤติกรรมองค์การ
 Organizational Behavior
    3(3-0-6)
ENGL2220 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Business English Reading
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 2101 บัญชีธุรกิจและภาษีธุรกิจ
 Business Accounting and Tax
    3(3-0-6)
BUS 2301 การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Business Management
    3(3-0-6)
BUS 2601 การตลาดธุรกิจ
 Business Marketing
    3(3-0-6)
ENGL3222 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 English for Business Communication
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 1401 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมทางธุรกิจ
 Creativity and Business Innovation Management
    3(2-2-5)
BUS 2102 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
BUS 2401 ดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
 Digital Technology for Business
    3(2-2-5)
BUS 2602 การตลาดระหว่างประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภค
 International Marketing and Consumer Behavior
    3(3-0-6)
BUS 3202 ภาวะผู้นำในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
 Leadership in International Business Organization
    3(3-0-6)
ENGL3221 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Business English Writing
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 2501 การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
 International Tourism Management
    3(2-2-5)
BUS 3101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 Business Economics
    3(3-0-6)
BUS 3201 การจัดการการปฏิบัติการธุรกิจ
 Business Operation Management
    3(3-0-6)
BUS 3302 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 International Supply Chain and Logistic management
    3(3-0-6)
BUS 3401 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 Digital Business Management
    3(2-2-5)
BUS 3701 กฎหมายและจริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Law and Ethics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 3203 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Entrepreneurship in International Business
    3(3-0-6)
BUS 3301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
    3(3-0-6)
BUS 3303 การจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 Import and Export Business Management
    3(3-0-6)
BUS 3304 การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจนานาชาติ
 Strategic Management in International Business
    3(3-0-6)
BUS 3501 การจัดการธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ
 International Hotel Business Management
    3(2-2-5)
ENGL3205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
 English for Business Oral Presentation
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 2502 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปาเบื้องต้น
 Introduction to Wellness and Spa Business Management
    3(2-2-5)
BUS 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจนานาชาติ
 Preparation for Professional Experience Training in International Business Management
    1(0-3-2)
BUS 4302 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 International Trade and Investment
    3(3-0-6)
BUS 4501 การออกแบบธุรกิจบริการ
 Service Design
    3(2-2-5)
BUS 4901 สัมมนาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
 International Business Management Seminar
    3(2-2-5)
BUS 4902 การวิจัยการจัดการธุรกิจนานาชาติ
 International Business Management Research
    3(2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BUS 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจนานาชาติ
 Professional Experience Training in International Business Management
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล