เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6120307204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
Sec กบน 65.บธ.บ.4.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 1
 English for Aviation Business Communication 1
    3(2-2-5)
GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 1101 องค์การและการจัดการธุรกิจการบิน
 Aviation Business Management and Organization
    3(3-0-6)
AVI 2202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 2
 English for Aviation Business Communication 2
    3(2-2-5)
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
    3(3-0-6)
GSOC1104 วิถีโลก
 Global Society and Living
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 1102 เศรษฐศาสตร์และการเงินสำหรับธุรกิจการบิน
 Economics and Finance for Aviation Business
    3(3-0-6)
AVI 1211 บุคลิกภาพและการดูแลภาพลักษณ์สำหรับธุรกิจการบิน
 Personality and Grooming for Aviation Business
    3(0-6-3)
AVI 2203 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการภาคพื้นดิน
 English for Ground Services
    3(2-2-5)
AVI 3220 จิตวิทยาการให้บริการ
 Service Psychology
    3(2-2-5)
CNB 1201 ภาษาจีน 1
 Chinese 1
    3(3-0-6)
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 2212 การบริการภาคพื้นดิน
 Ground Services
    3(0-6-3)
AVI 3216 ระบบสารสนเทศพื้นฐานสำหรับงานบริการธุรกิจการบิน
 Fundamental Information System for Aviation Business Services
    3(0-6-3)
AVI 4106 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือนสำหรับธุรกิจการบิน
 Civil Aviation Laws and Regulations for Aviation Business
    3(3-0-6)
AVI 4218 การบริการการบินข้ามวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Aviation Services
    3(3-0-6)
AVI 4219 เวชศาสตร์การบิน
 Aviation Medicine
    3(1-4-4)
CNB 1202 ภาษาจีน 2
 Chinese 2
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 1205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 1
 Chinese for Aviation Business Communication 1
    3(2-2-5)
AVI 2204 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน
 English for In-Flight Services
    3(2-2-5)
AVI 3103 การจัดการท่าอากาศยาน
 Airport Management
    3(3-0-6)
AVI 3105 การควบคุมจราจรทางอากาศ
 Air Traffic Control
    3(3-0-6)
AVI 3215 การจัดอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบิน
 Catering and Nutrition in Aviation Business
    3(3-0-6)
AVI 3221 การวางแผนและการจัดตารางการบิน
 Flight Planning and Arrangement
    3(0-6-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 2206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 2
 Chinese for Aviation Business Communication 2
    3(2-2-5)
AVI 2213 การบริการบนเครื่องบิน
 In-Flight Services
    3(0-6-3)
AVI 2214 การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 In-Flight Food and Beverage Services
    3(0-6-3)
AVI 3222 การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจการบิน
 Safety and Security Management in Aviation Business
    3(0-6-3)
AVI 4303 มนุษยปัจจัยในธุรกิจการบิน
 Human Factors in Aviation Business
    3(3-0-6)
AVI 4901 ปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน
 Special Topics in Aviation Business
    3(0-6-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 2207 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน
 Japanese for Aviation Business Communication
    3(3-0-6)
AVI 2217 การตลาดบริการสำหรับสายการบิน
 Airline Service Marketing
    3(1-4-4)
AVI 3104 การจัดการการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทางอากาศ
 Air Cargo and Logistics Management
    3(3-0-6)
AVI 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการบิน
 Preparation for Professional Experience Training in Aviation Business Management
    1(0-3-2)
AVI 4902 การสัมมนาธุรกิจการบิน
 Seminar in Aviation Business
    3(0-6-3)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AVI 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการบิน
 Professional Experience Training in Aviation Business Management
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล