เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6321102203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปีที่เข้า 2565
Sec อธ 65.ศศ.บ.4.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 1211 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Listening and Speaking in business English 1
    3(3-0-6)
BE 1217 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
 Basic English Grammar for Business Communication 1
    3(3-0-6)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 1212 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Listening and Speaking in Business English 2
    3(3-0-6)
BE 1218 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
 Basic English Grammar for Business Communication 2
    3(3-0-6)
BE 1223 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Reading in Business English 1
    3(3-0-6)
GEN 1302 วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้
 Knowledge Transfer Methodology
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 1101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นในบริบทธุรกิจ
 Introduction to Linguistics in Business Contexts
    3(3-0-6)
BE 1225 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
 Communication Business English Writing 1
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 2214 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English Reading 2
    3(3-0-6)
BE 2226 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
 Communicative Business English Writing 2
    3(3-0-6)
BE 2401 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
 English for Tourism
    3(3-0-6)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1305 โลกแห่งธุรกิจ
 World of Business
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 2311 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเป็นภาษาไทย
 Business-oriented English to Thai Translation
    3(3-0-6)
BE 2501 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 Socio-cultural Contexts of the English-speaking World
    3(3-0-6)
BE 4222 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
 English for Business Presentation
    3(3-0-6)
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 3312 การแปลภาษาไทยเชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
 Business-oriented Thai to English Translation
    3(3-0-6)
BE 3403 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม
 English for Hotel Business
    3(3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
BE 3402 ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์
 English for Customer Relations
    3(3-0-6)
BE 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 English for Airline Business
    3(3-0-6)
BE 3405 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 English for Tour Guides
    3(3-0-6)
BE 3502 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
 Cross-cultural Commincation for Business Purposes
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 3221 การเขียนรายงานทางธุรกิจ
 Business Report Writing
    3(3-0-6)
BE 3406 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
 English for Marketing
    3(3-0-6)
BE 3407 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์
 English for lmports-exports and Logistics Business
    3(3-0-6)
BE 3409 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
 English for Workplace Communication
    3(3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 3408 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการด้านสุขภาพ
 English for Health and Wellness Services
    3(3-0-6)
BE 3410 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 English for Food and Beverage Operations
    3(3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
BE 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Preparation for Field Experience inBusiness English
    1(0-3-2)
BE 4403 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการ
 English for Entrepreneurs
    3(3-0-6)
BE 4503 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคู่ค้าของประเทศไทย
 Business English for Thailand's Trading Partners
    3(3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BE 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Field Experience in Business English
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล