เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6580120701994 : การบริหารการศึกษา
ปีที่เข้า 2565
Sec บศ 65.ค.ด.2.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7101 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
 Research Methodology and Advanced Statistics in Educational Administration
    3(3-0-6)
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    3(0-135-0)
ENG 7101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7801 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
 Seminar in Educational Administration 1
    1(1-0-2)
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    3(0-135-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7802 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
 Seminar in Educational Administration 2
    1(1-0-2)
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    6(0-270-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7803 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
 Seminar in Educational Administration 3
    1(1-0-2)
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    12(0-540-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    12(0-540-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 7901 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1
 Dissertation Type 1.1
    12(0-540-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล