เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6181120801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ปีที่เข้า 2565
Sec ศพย 65.ปร.ด.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 7101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
KP 6201 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 
    3(3-0-6)
KP 6801 สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์
 
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 6802 สัมมนา 2 นำเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์
 
    3(3-0-6)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 6901 วิทยานิพนธ์ 1.1
 
    12(0-0-540)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 6901 วิทยานิพนธ์ 1.1
 
    12(0-0-540)
KP 6903 สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย
 
    3(3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 6901 วิทยานิพนธ์ 1.1
 
    12(0-0-540)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 6901 วิทยานิพนธ์ 1.1
 
    12(0-0-540)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล