เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6071120701994 : การบริหารการศึกษา
ปีที่เข้า 2565
Sec บศ 65.ค.ม.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 5101 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
 Professional Development for Administrators
    3(3-0-6)
EDA 5201 ภาวะผู้นำทางวิชาการ
 Academic Leadership
    3(3-0-6)
EDA 5501 การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
 Educational and School Administration
    3(3-0-6)
EDA 5801 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research Methodology
    3(3-0-6)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
EDA 5102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา
 Moral, Ethics and Professional Code of Conduct for Educational Administrators
    3(3-0-6)
EDA 5202 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
    3(3-0-6)
EDA 5203 การบริหารหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อคุณภาพการศึกษา
 Curriculum and Student Activities Administration for Quality Education
    3(3-0-6)
EDA 5802 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1
 Seminar in Educational Administration 1
    1(0-2-1)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 5105 การบูรณาการศาสตร์พระราชากับการบริหารการศึกษา
 Integration of the King’s Philosophy and Educational Administration
    3(3-0-6)
EDA 5701 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
 Practicum in School Administration and Educational Administration
    3(0-135-0)
EDA 5803 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2
 Seminar in Educational Administration 2
    1(0-2-1)
EDA 5901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    3(0-135-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDA 5804 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3
 Seminar in Educational Administration 3
    1(0-2-1)
EDA 5901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    9(0-405-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล