เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6471120701808 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีที่เข้า 2565
Sec วจ.ท 65.ค.ม.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
LMS 5101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
 Curriculum Development and Learning Management in the Digital Age
    2(2-0-4)
THAI5101 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
 Development of Thai Language Curriculum
    2(2-0-4)
THAI5301 การพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในสังคมยุคดิจิทัล
 Innovation and Media Development for Thai Language Learning in the Digital Society
    2(2-0-4)
THAI5401 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
 Design of Thai Language Management in the 21st Century
    2(2-0-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
LMS 5201 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้
 
    2(2-0-4)
LMS 6401 การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
    2(2-0-4)
THAI5201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 
    2(2-0-4)
THAI5501 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
 
    2(2-0-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LMS 6301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการจัดการเรียนรู้
 
    2(2-0-4)
THAI5403 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล
 
    2(2-0-4)
THAI5404 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21
 
    2(2-0-4)
THAI6801 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 
    2(2-0-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LMS 6902 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    12(540)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล