เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6471120701804 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้า 2565
Sec วจ.อ 65.ค.ม.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
ENG 5401 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
 English Teaching Pedagogy
    2(2-0-4)
ENG 5501 การประเมินผลภาษาอังกฤษ
 English Language Assessment
    2(2-0-4)
ENG 5703 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
 Academic Reading and Writing
    2(2-0-4)
LMS 5101 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
 Curriculum Development and Learning Management in the Digital Age
    2(2-0-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
ENG 6101 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ
 
    2(2-0-4)
ENG 6201 วิธีวิทยาการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 
    2(2-0-4)
LMS 5201 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้
 
    2(2-0-4)
LMS 6401 การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
    2(2-0-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5701 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 
    2(2-0-4)
ENG 5702 ภาษาศาสตร์สำหรับการสอนภาษาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 
    2(2-0-4)
ENG 6801 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
    2(2-0-4)
LMS 6301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการจัดการเรียนรู้
 
    2(2-0-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LMS 6902 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    12(540)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล